| Autor: mikolaj

Odpowiedź MRiRW na wniosek KRIR ws. zwiększenia limitu zwrotu podatku akcyzowego

W dniu 19 sierpnia br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 23 lipca br. w sprawie zwiększenia limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Odpowiedź MRiRW na wniosek KRIR ws. zwiększenia limitu zwrotu podatku akcyzowego
W swoim piśmie resort rolnictwa informuje, że ze względu na ograniczone środki budżetowe możliwe do zaangażowania na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, obenie nie jest możliwe zwiększenie ponad 86 l limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych.

Limit ten został ustalony w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ustawie budżetowej na 2013 rok na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów gmin zostały zaplanowane środki w kwocie 720 mln zł. Natomiast uwzględniąjąc ekspertyzy Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawsta - PIB w Puławach i GUS, możliwe byłoby podwyższenie tego limitu do 112 litrów.

Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 w częsci VI.F. Pomoc związana ze zwolniniem z podatków na mocy dyrektywy 2003/96/WE stanowią, że jeśli środek podatkowy przewidziany w art. 8 i art.15 ust.3 ww. Dyrektywy Rady 2003/96/WE jest w równym stopniu stosowany w całym sektorze, Komisja uznaje, że środek ten może przyczynić się do rozwoju tego sektora. Zgodnie z Wytycznymi zastosowanie minimalnych poziomów opodatkowania określonych w dyrektywie Rady 2003/96/WE, do produktów wykorzystywanyc jako paliwa silnikowe dla celów produkcji rolnej zostanie uznane za zgodne z art. 108 ust.3 Traktatu o funkcjonowaniu UE, pod warunkiem, że spełnia odpowiednie wymogi tej dyrektywy i jeżeli nie zostanie wprowadzone zróżnicowanie.
 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!