| Autor: mikolaj

Prezydent podpisał ustawę o biokomponentach i biopaliwach

W dniu 3 kwietnia 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Prezydent podpisał ustawę o biokomponentach i biopaliwach
Celem omawianej ustawy jest wdrożenie do krajowego systemu prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

Zmiany w obowiązujących przepisach ujęte w ustawie dotyczą w szczególności kwestii wynikających z wprowadzonego przez ww. dyrektywę celu tj. 10% udziału energii odnawialnej w transporcie w 2020 r. Nowelizacja przepisów ustawy w zakresie implementacji dyrektywy ogranicza się jedynie do przepisów obejmujących kwestie wykorzystania biokomponentów i biopaliw ciekłych w transporcie.

Ustawa wprowadza przepisy dotyczące określenia kryteriów zrównoważonego rozwoju (zwanego dalej „KRZ”) obowiązujących dla biokomponentów i biopaliw ciekłych. Ponadto celem nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych jest m.in. zapewnienie trwałych i stabilnych dochodów dla gospodarstw podejmujących się produkcji biomasy przeznaczonej do wytwarzania biokomponentów, stabilny rozwój rynku produkcji rolnej przeznaczonej na cele nieżywnościowe, zwiększenie aktywizacji zawodowej na obszarach wiejskich, jak również poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa. Zaproponowane zmiany przyczynić się mają do skuteczniejszej ochrony rynku krajowego i wewnątrzwspólnotowego przed napływem biokomponentów z krajów, co do których istnieje potencjalne zagrożenie, iż nie spełniają one KZR.

Ustawa zawiera przede wszystkim: propozycje nowych definicji, wprowadzenie dodatkowych obowiązków rejestracyjnych, jak również uregulowania w zakresie sprawozdawczości podmiotów, które umożliwią bardziej efektywne monitorowanie rynku wytwarzania biokomponentów w związku z wprowadzeniem do ustawy przepisów dotyczących konieczności spełnienia KZR.

Zakres regulacji obejmuje wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem biokomponentów funkcjonujące na poszczególnych etapach tego procesu, czyli: producentów rolnych, pośredników, przetwórców, wytwórców, podmioty sprowadzające, jak również przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu paliw ciekłych z zawartością biokomponentów i biopaliw ciekłych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem części przepisów, które wejdą w życie z dniem 1 października 2014 r. oraz z dniem 1 stycznia 2015 r.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!