| Autor: mikolaj

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych podpisana przez Prezydenta

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał zmianę ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Celem ustawy jest kompleksowe uregulowanie spraw związanych z wdrożeniem przepisów dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, a także dyrektywy Rady 2013/18/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej dyrektywę 2009/28/WE, w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej.

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych podpisana przez Prezydenta
Zmiany w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych:

1. zmiany dotyczące zaliczania biokomponentów podmiotowi realizującemu Narodowy Cel Wskaźnikowy - biokomponenty będą mogą być zaliczone podmiotowi realizującemu Narodowy Cel Wskaźnikowy na poczet realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 (obligatoryjny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedawanych, zbywanych lub zużywanych w transporcie drogowym i kolejowy) wyłącznie wtedy, gdy:
(a) spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju oraz
(b) nie zostały wcześniej zaliczone na poczet realizacji obowiązku określonego w art. 3 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE,

2. dodawane art. 28ba-28bf wprowadzają definicje: biokomponentów spełniających kryterium ochrony terenów o wysokiej wartości bioróżnorodności, biokomponentów spełniających kryterium ochrony terenów zasobnych w duże ilości pierwiastka węgla, biokomponentów spełniających kryterium zrównoważonej gospodarki rolnej oraz regulują sposób potwierdzenie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju, co będzie się odbywać przez system bilansu masy.
 
Zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

1. zgodnie z obowiązującym art. 9a ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem ciepłem i sprzedające to ciepło jest obowiązane do zakupu oferowanego ciepła wytwarzanego w przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nowelizacja wprowadza doprecyzowujące przepisy ust. 7a-7c, zgodnie z którymi w przypadku ciepła wytworzonego z biopłynów, przedsiębiorstwo energetyczne będzie obowiązane do zakupu tego ciepła pod warunkiem, że biopłyny spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Podmiot oferujący ciepło wytworzone z biopłynów przedsiębiorstwu energetycznemu, o którym mowa w ust. 7, będzie potwierdzał spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju,

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!