Stosowanie środków ochrony roślin zawierających chloropiryfos ograniczone

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziło postępowania administracyjne, w ramach których ograniczono zakres stosowania środków ochrony roślin, w skład których wchodzi chloropiryfos.

Stosowanie środków ochrony roślin zawierających chloropiryfos ograniczone
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/60 z dnia 19 stycznia 2016 r., zmieniającym załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/205 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów chloropiryfosu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 14 z 21.01.2016, str. 1), określono nowe (niższe niż dotychczas) najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) chloropiryfosu w stosunku do niektórych upraw, które będą obowiązywać od dnia 10 sierpnia 2016 r.


Tagi:
źródło: