Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 "Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 "Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10
Na co można składać wnioski

Pomoc z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni i nie dłużej niż 30 dni w danym roku kalendarzowym.

 
Kto może składać wnioski

Armator statku rybackiego, przy użyciu którego wykonywane jest rybołówstwo komercyjne.

 
Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 6 lutego 2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r. włącznie.

 
Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji4. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego Agencja może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 27 886 738 złotych.

 
Kryteria wyboru operacji

Pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.

 
Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach: www.arimr.gov.pl i www.mgm.gov.pl w zakładce "Rybołówstwo".

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą  Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

 
Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy?  W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.


Tagi:
źródło: