Przedłużenie dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – wymagania formalne

Wielkopolska Izba Rolnicza wychodząc naprzeciw rolnikom, którzy występują do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy, opracowała wzór wniosku, jaki należy złożyć do biura powiatowego WIR właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności rolniczej w celu wydania przez WIR stosownej opinii.

Przedłużenie dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – wymagania formalne
W Zarządzeniu Dyrektora Generalnego KOWR nr 95/2017/Z z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W dokumencie tym zapisano, iż warunkiem przedłużenia umowy jest w szczególności:
  • złożenie przez dzierżawcę oświadczenia o zamiarze dalszego wydzierżawienia nieruchomości, najpóźniej na 3 miesiące, przed zakończeniem umowy dzierżawy,
  • prawidłowość wywiązywania się dzierżawcy z zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy (w tym prowadzenia przez dzierżawcę racjonalnej gospodarki rolnej na dzierżawionej nieruchomości),
  • wywiązywanie się dzierżawcy z zobowiązań finansowych zarówno wobec KOWR, jak i z innych zobowiązań związanych z przedmiotem dzierżawy,
  • wiarygodność finansowa dzierżawcy,
  • zabezpieczenie należności KOWR.
Zgodnie z tym dokumentem Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zwraca się do rolników wnioskujących o przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o przedstawienie opinii Izby Rolniczej w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.


Tagi:
źródło: