Ustawa Prawo wodne przekazana do podpisu Prezydenta RP

We wprowadzonych poprawkach Senat opowiedział się m.in. za obniżeniem maksymalnej opłaty za pobór wód do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód z 0,30 zł na 0,10 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych oraz z 0,15 zł na 0,05 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych oraz z 0,15 zł na 0,05 zł z 1m3 wody podziemnej pobranej na potrzeby nawadniania gruntów i upraw.

Ustawa Prawo wodne przekazana do podpisu Prezydenta RP
Powyższe poprawki rozszerzyły pakiet postulowanych przez samorząd rolniczy, przyjętych na posiedzeniach sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy Prawo wodne, zmian przepisów projektu rzeczonej ustawy obejmujący:
 
Możliwość zróżnicowania programu ograniczenia i zapobiegania zanieczyszczeniu wód azotanami w zależności od obszaru użytków rolnych, obsady zwierząt oraz intensywności produkcji rolnej, w ramach rozporządzenia ministrów: właściwego dla gospodarki wodnej i rolnictwa usuwając limity obszaru gospodarstwa i obsady DJP na 1 ha zwalniające z obowiązku zapobiegania ograniczeniu i zanieczyszczeniu wód azotanami z treści ustawy.
 
Wprowadzający zmiany w treści ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 668) m. in. zmieniając przepisy art. 20 dotyczących zakazu stosowania nawozów na glebach zamarzniętych oraz uchylając art. 25 i konsekwentnie 41 pkt 11 określający sposób przechowywania nawozów naturalnych i sankcji za jego nieprzestrzeganie odpowiednio, co będzie regulowane rozporządzeniem.
 
Ustawa – Prawo wodne zastąpi obowiązujące prawo wodne z 2011 r. Jej celem jest wdrożenie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, w tym jej kontrowersyjny art. 9 dotyczący zwrotu kosztów usług wodnych. Polska została już upomniana przez Komisję Europejską za niewdrożenie tych przepisów. Ustawa kompleksowo reguluje gospodarowanie wodami, w tym kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, zarządzanie nimi oraz korzystanie z wód, sprawy własności wód i gruntów pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi składnikami, jako majątkiem Skarbu Państwa. Ustawa wprowadza zarząd nad wodami w układzie zlewniowym, a nie administracyjnym, jak obecnie. Przewiduje utworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, które w imieniu Skarbu Państwa będzie pełniło rolę gospodarza na wszystkich wodach publicznych. Pozwolić to ma m.in. na sprawniejsze zarządzanie zasobami wodnymi, a także planowanie inwestycji wieloletnich. Nowe przepisy mają też umożliwić uruchomienie 3,5 mld euro z funduszy europejskich, m.in. na inwestycje przeciwpowodziowe.


Tagi:
źródło: