nawożenie i strony powiązane

 • 2019-01-30

  Rada Ministrów za ułatwieniem nawozowego zagospodarowania produktów pofermentacyjnych

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 • 2018-12-28

  OSN dla całej Polski, czyli co warto wiedzieć

  Nawozy i środki ochrony roślin

  „Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych” określa okresy stosowania nawożenia, warunki przechowywania nawozów naturalnych, dawki i sposoby nawożenia azotem oraz sposób w jaki rolnicy mają dokumentować realizację tych wymogów.

 • 2018-11-28

  Przechowywanie i terminy stosowania obornika

  Przepisy i regulacje

  Zgodnie z ogłoszonym i obecnie obowiązującym w całej Polsce „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. 2018, poz. 1339) obornik jako nawóz naturalny stały należy przechowywać w bezpieczny dla środowiska sposób, który zapobiega przedostawaniu się...

 • 2018-11-15

  Uwaga! Terminy stosowania nawozów

  Przepisy i regulacje

  W związku z wątpliwościami dotyczącymi terminów stosowania nawozów zgodnie z programem azotanowym zwracamy uwagę, że możliwe jest jesienne stosowanie nawozów w sytuacjach nadzwyczajnych tj. wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych.

 • 2018-11-13

  Czy ze względu na suszę można nawozić obornikiem do końca listopada?

  Nawozy i środki ochrony roślin

  W połowie października Wielkopolska Izba Rolnicza zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o konsultację zapisu odnoszącego się do terminów stosowania nawozów naturalnych. Zapytanie odnosiło się konkretnie do możliwości stosowania nawozów na gruntach ornych do 30 listopada w przypadku braku odpowiedniego uwilgotnienia gleby spowodowanego zjawiskiem suszy.

 • 2018-08-22

  Dawki nawozów dobiera program komputerowy

  Produkcja roślinna

  Wydajność w gospodarstwie jest najważniejsza – twierdzi Pan Patryk, rolnik z województwa opolskiego. A jednym z kluczowych elementów, aby tę wydajność poprawić, jest posiadanie odpowiednich informacji i wiedzy oraz zastosowanie ich w praktyce. Jak to zrobić bez sterty dokumentów i tracenia czasu? Rolnik z Opolszczyzny ma na to sposób.

 • 2018-07-18

  Krótsze terminy stosowania nawozów

  Przepisy i regulacje

  Od 27 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” nakładających na rolników szereg nowych wymagań.

 • 2018-06-21

  Krótsze terminy stosowania nawozów

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Wiele sygnałów wskazuje na to, iż Prezes Rady Ministrów jeszcze przed wakacjami podpisze rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

 • 2018-05-04

  Ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. m.in. nakazała krajom członkowskim wyznaczenie terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych lub objęcie całego kraju programem działań. Polska dopiero w 2017 podjęła decyzję o wprowadzeniu programu działań na terenie całego kraju (99,8% zlewisko wód Bałtyku).

 • 2018-04-30

  Zmiany ustawy o nawozach i nawożeniu

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Rozwój biogazowni rolniczych oraz potrzeba wprowadzenia przepisów ułatwiających nawozowe zagospodarowanie produktów pofermentacyjnych powstających w procesie fermentacji metanowej z surowców rolniczych, produktów ubocznych, odpadów oraz pozostałości z produkcji rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego – to przyczyny rozpoczęcia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prac nad...

 • 2017-12-08

  Co dalej z OSN-ami?

  Przepisy i regulacje

  20 lipca br. została uchwalona nowa ustawa Prawo wodne. Cześć zapisów tej ustawy (art.102-112) odnosi się do ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Regulacje te zostały wprowadzone w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wskazującym na niewypełnienie przez Polskę zobowiązań wynikających z dyrektywy...

 • 2017-08-31

  Kompost- sporządzanie, stosowanie

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Kompostowanie to bardzo dobra forma uzyskiwania z odpadów roślinnych materii organicznej wykorzystywanej do nawożenia w ogrodach. Jest to najtańsze źródło pozyskiwania nawozu organicznego, który nie spowoduje przenawożenia oraz nie zatruje środowiska.

 • 2017-07-25

  Ustawa Prawo wodne przekazana do podpisu Prezydenta RP

  Przepisy i regulacje

  We wprowadzonych poprawkach Senat opowiedział się m.in. za obniżeniem maksymalnej opłaty za pobór wód do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód z 0,30 zł na 0,10 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych oraz z 0,15 zł na 0,05 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych oraz z 0,15 zł na 0,05...

 • 2017-05-29

  Wpływ doświadczeń polowych na prawidłowy rozwój rzepaku ozimego

  Rośliny oleiste

  Postęp w dziedzinie hodowli roślin uprawnych w ostatnich latach w znacznym stopniu przyczynił się do zwiększenia ich produktywności oraz poprawy cech jakościowych. Nowe odmiany uzyskują wyższe plony, są bardziej stabilne i mniej podatne na choroby oraz lepiej tolerują niekorzystne warunki uprawy. W miarę rozwoju nauk przyrodniczych i techniki rolniczej zaczynamy coraz lepiej...