Zmiany w Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa rząd przyjął aktualizację Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. Aktualizacja związana jest ze zmianą uwarunkowań zewnętrznych wywołanych skutkami pandemii COViD-19, wojną w Ukrainie i planowanym rozszerzeniem UE.

Zmiany w Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030
Cel aktualizacji
 
Celem aktualizacji jest wzmocnienie działań publicznych w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększanie odporności sektora rolno-spożywczego na kryzysy.

Zaprojektowane nowe działania i projekty strategiczne mają być dodatkowym impulsem do pozytywnych zmian rozwojowych na obszarach wiejskich i w sektorze rolno-spożywczym. Służyć temu ma m.in. zaangażowanie dodatkowych źródeł finansowania oraz dalsze wprowadzanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych ułatwiających inwestycje, które poprawią jakość życia na wsi i wzmocnią dochody jej mieszkańców.
 
Najważniejsze zmiany
 
Cel główny zaktualizowanej strategii to: Wielofunkcyjny rozwój gospodarczy wsi zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe kraju i zwiększenie wartości dodanej z rolnictwa oraz trwały wzrost dochodów jej mieszkańców przy minimalizacji rozwarstwienia ekonomicznego, społecznego i terytorialnego oraz poprawie stanu środowiska naturalnego.

W związku z nowymi wyzwaniami, z jakimi mierzy się sektor rolno-spożywczy na nowo został zdefiniowany Cel szczegółowy I pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego i odporności na kryzysy”. Osiągnięciu realizacji tego celu mają służyć działania i projekty strategiczne wpisujące się w następujące kierunki interwencji:
  • I.1. Zwiększanie opłacalności produkcji rolnej, rybackiej i przetwórstwa rolno-spożywczego
  • I.2. Budowa odporności produkcji rolnej i rybackiej, w tym odporności na zmiany klimatu
  • I.3. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju i jakości żywności;
  • I.4. Transformacja energetyczna sektora rolno- spożywczego i rozwój biogospodarki
  • I.5. Przygotowanie polskiego sektora rolno-spożywczego do rozszerzenia UE i nowych uwarunkowań handlu zagranicznego
W zaktualizowanym dokumencie podkreślona została konieczność budowy większej odporności na zmiany klimatu (w szczególności niedobory wody), potrzebę odbudowy łańcuchów dostaw zerwanych podczas pandemii i w wyniku wojny w Ukrainie, wzmocnienie krajowych producentów i przetwórców rolno-spożywczych dla trwałej zdolności do zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego (w tym również w odniesieniu do produkcji zwierzęcej) oraz zapewnienie uczciwych warunków konkurencji w rozszerzonej UE i przy nowych uwarunkowaniach handlu zagranicznego. Aktualizacja odwołuje się również do nowych inicjatyw, których celem jest poprawa sytuacji demograficznej na obszarach wiejskich.

Wszystkie zmiany wprowadzone w dokumencie są również odzwierciedleniem oczekiwań co do większego ukierunkowania funduszy UE po 2027 i ich celów na potrzeby rozwojowe obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego.
 


Tagi:
źródło: