| Autor: redakcja1

Jakość handlowa przetworów mlecznych i znakowanie wyrobów mlekopodobnych

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej przetworów mlecznych i znakowania wyrobów mlekopodobnych. Objęto nią 144 podmioty (70 producentów i 74 sklepy).

Jakość handlowa przetworów mlecznych i znakowanie wyrobów mlekopodobnych
Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 269 partii przetworów mlecznych. Z uwagi na niewłaściwe wygniecenie i konsystencję zakwestionowano 2 partie (0,7%).

 
Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 365 partiach przetworów mlecznych, z czego 29 zakwestionowano (7,9%). Wykryte nieprawidłowości dotyczyły m.in. zaniżonej lub zawyżonej zawartości tłuszczu, niewłaściwych wartości parametrów w tabeli wartości odżywczych, braku obecności laktoperoksydazy w mleku deklarowanym jako „świeże”.

 
Cechy mikrobiologiczne

W zakresie cech mikrobiologicznych (mikroflory charakterystycznej) sprawdzono 20 partii przetworów mlecznych. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

 
Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 516 partii wyrobów gotowych, w tym 443 partii przetworów mlecznych i 73 partii wyrobów mlekopodobnych. Zakwestionowano 60 partii, w  tym 35 partii przetworów mlecznych (7,9%) i 25 partii wyrobów mlekopodobnych (34,2%).

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.:
  • Podkreślenia w nazwie wyrobu śmietanopodobnego obecności śmietanki, której udział w wyrobie gotowym wynosił zaledwie 1%.
  • Użycia w nazwie określenia „naturalny” dla produktu zawierającego żelatynę wieprzową, gumę guar oraz mączkę chleba świętojańskiego.
  • Podania w nazwie wyrobu serkopodobnego określenia „typu fromage” (dodatkowo produkt umieszczony był w regale chłodniczym wśród przetworów mlecznych, a na cenówce podano nazwę „serek …”).
  • Podkreślenia w oznakowaniu sformułowania „Gouda” na serze topionym, do produkcji którego użyto jedynie 16% sera Gouda.
  • Umieszczenia na miksie tłuszczowym do smarowania wizerunku krowy lub skopków (sugerujących, że otrzymano go tylko z tłuszczu mlecznego).
  • Braku wskazania ilościowej zawartości składników podkreślonych w nazwie lub kojarzonych z nazwą produktu bądź podania rozbieżnych informacji w tym zakresie (tj.  przy nazwie podano 18%, a w wykazie składników przy danym składniku 1%).
  • Braku wskazania pochodzenia produktu, na którym – na frontowej stronie opakowania – umieszczono grafikę z typowym krajobrazem Holandii (wiatraki nad kanałami) oraz nazwę (w tłumaczeniu na język polski) „… Holender” sugerujących, że krajem pochodzenia produktu jest Holandia, podczas gdy został on wyprodukowany w Polsce.


Tagi:
źródło: