| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w okresie styczeń-wrzesień 2023 r.

W okresie styczeń-wrzesień 2023 r. łączna wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski wyniosła 38,7 mld EU i była większa o 11% niż przed rokiem.

Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w okresie styczeń-wrzesień 2023 r.
Na rynku UE w okresie dziewięciu miesięcy 2023 r. sprzedano towary o wartości 28,4 mld EUR, tj. wzrost wartości o 9% w stosunku do porównywalnego okresu 2022 r. Udział rynku Unii Europejskiej w polskim eksporcie wyniósł 73%. Do krajów UE wywożono przede wszystkim: wyroby tytoniowe, mięso drobiowe, produkty mleczne, pieczywo i wyroby piekarnicze, mięso wołowe, karmę dla zwierząt, a także wyroby czekoladowe.

Największe przychody z wysyłki do UE-27 otrzymano z dostaw do Niemiec - 9,9 mld EUR, Niderlandów - 2,4 mld EUR, Francji - 2,3 mld EUR, Włoch - 1,9 mld EUR i Czech - 1,8 mld EUR. Do krajów pozaunijnych (tzw. krajów trzecich) wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 10,3 mld EUR, co daje wzrost wartości wywozu o 15%. Udział krajów zlokalizowanych poza Unią Europejską w strukturze geograficznej polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych wyniósł 27%. Do krajów pozaunijnych z Polski dostarczano głównie: pszenicę, produkty mleczne, mięso drobiowe, pieczywo i wyroby piekarnicze, czekoladę i wyroby czekoladowe oraz wyroby tytoniowe.

Największymi odbiorcami towarów rolno-spożywczych w krajach trzecich, podobnie jak w latach wcześniejszych, były głównie: Wielka Brytania z 3,1 mld EUR, Ukraina z 782 mln EUR, Stany Zjednoczone z 623 mln EUR oraz Arabia Saudyjska z 357 mln EUR, a w dalszej kolejności: Nigeria z 344 mln EUR, Turcja z 284 mln EUR i Izrael z 260 mln EUR.

Wzrost wartości polskiego wywozu towarów rolno-spożywczych w okresie dziewięciu miesięcy 2023 r. był stymulowany w dalszym ciągu wysokimi cenami transakcyjnymi na rynku unijnym i światowym (pomimo tendencji do spadku) oraz zapotrzebowaniem na konkurencyjne cenowo i jakościowo produkty wytwarzane przez krajowy sektor żywnościowy.

Do wzrostu eksportu w 2023 r., podobnie jak w latach poprzednich, przyczyniały się też działania ze strony przemysłu rolno-spożywczego w kierunku doskonalenia jakości wysyłanych surowców i produktów oraz dywersyfikacji rynków zbytu.

Równocześnie nieco ograniczająco na przychody uzyskiwane przez krajowych eksporterów branży rolno-spożywczej wpływały trendy do umacniania się waluty krajowej wobec euro, które zaobserwowano w okresie od połowy lutego 2023 r. do końca lipca 2023 r. Tendencja ta odwróciła się jednak na początku sierpnia, kiedy nastąpiła deprecjacja krajowej waluty, która była bardzo wyraźna we wrześniu br., co wpłynęło stymulująco na wzrost przychodów krajowych eksporterów sektora żywnościowego. Na statystykę otrzymanych wyników handlowych miała również wpływ wysoka baza cen żywności w porównywalnym okresie 2022 r. spowodowana dynamicznym ich wzrostem po wybuchu wojny w Ukrainie. Nie bez znaczenia dla rynku eksportowego pozostawał czynnik ograniczonego dostępu do walut obcych niektórych krajów Afryki i Azji, co skutkowało redukcją zawieranych kontraktów.

Import towarów rolno-spożywczych z Polski wyniósł 24,5 mld EUR i był większy o 5% niż przed rokiem. Wzrost wartości zakupów był wynikiem rosnących cen transakcyjnych sprowadzanych surowców. Pomimo tendencji do aprecjacji złotego do głównych walut światowych tempo wzrostu wartości importu rolno-spożywczego do września 2023 r. wyniosło +5% i było wolniejsze niż w tym samym okresie roku 2022, gdy wyniosło +30%, co może świadczyć o ograniczeniu popytu na część sprowadzanych towarów żywnościowych.

Dodatnie saldo wymiany handlowej wyniosło 14,2 mld EUR i było wyższe o 22% niż w analogicznym okresie 2022 r.


Tagi:
źródło: