| Autor: mikolaj

Karta Dużej Rodziny

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2015 r. każda rodzina wielodzietna będzie mogła otrzymać Kartę Dużej Rodziny. Jest to dokument zapewniający rodzinom specjalne uprawnienia, niezależnie od osiąganego dochodu. W projekcie ustawy określono zasady przyznawania członkom rodzin wielodzietnych uprawnień wynikających z Karty, które polegają na korzystniejszym - w stosunku do ogólnie obowiązującego - dostępie do towarów, usług w tym przejazdów, oraz innych form działalności.

Do projektu ustawy przeniesiono rozwiązania funkcjonujące do tej pory w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, który Rada Ministrów przyjęła w maju 2014 r. Zarówno program, jak i przepisy projektowanej ustawy, wpisują się w politykę prorodzinną państwa, której jednym z głównych kierunków jest promowanie i wspieranie rodzin wielodzietnych.


Karta Dużej Rodziny będzie przysługiwać członkowi rodziny wielodzietnej rozumianej jako rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku:

  • do ukończenia 18. roku życia,
  • do ukończenia 25. roku życia w przypadku dziecka uczącego się w szkole lub szkole wyższej.

W rodzinach posiadających dzieci ze stwierdzonym orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, Karta będzie przyznawana bez ograniczeń wiekowych. Kartę mogą otrzymać także rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka.

Karta będzie przyznawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W przypadku jej utraty, kradzieży lub zgubienia wydawany będzie duplikat. Będzie kosztował 9,21 zł. W uzasadnionych przypadkach opłata ta nie będzie pobierana.

Czytaj dalej na następnej stronie...



Tagi:
źródło: