| Autor: redakcja1

Kolejne wsparcie w ramach KPO

Wkrótce rozpocznie się drugi nabór wniosków w ramach KPO o wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury – tzw. małe przetwórstwo. Wnioski o refundację kosztów inwestycji objętych wsparciem Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie przyjmowała od 2 stycznia do 2 lutego 2024 r.

Kolejne wsparcie w ramach KPO
Kto może otrzymać wsparcie?
 
Wsparcie skierowane jest do rolników i rybaków na zakładanie lub rozwój działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury na obszarach wiejskich, jeżeli:
 • Prowadzą lub rozpoczynają prowadzenie sprzedaży z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, w tym sprzedaży bezpośredniej oraz dostaw bezpośrednich.
 • Prowadzą lub rozpoczynają prowadzenie działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).
 • Prowadzą lub rozpoczynają prowadzenie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL).
 • Podejmują działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.
 • Są producentem wina wyrabiającym wino wyłącznie z winogron pochodzących z upraw własnych winorośli, w skali mniejszej niż 100 hektolitrów w ciągu roku winiarskiego.
 • Są osobą fizyczną uprawnioną do chowu, hodowli lub połowu ryb.
Inwestycje objęte wsparciem
 
Wsparcia udziela się na m.in. na:
 • budowę budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • budowę lub remont połączony z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, przygotowaniem do sprzedaży lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury przez wnioskodawcę;
 • zakup nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • zakup nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin).
Forma wsparcia
 
Wsparcia udziela się w formie refundacji poniesionych wydatków.

W porównaniu do poprzedniego naboru, który miał miejsce pod koniec 2022 r., podniesiony został poziom wsparcia (w I naborze był to poziom 50 proc.):
 • do 70 proc. kosztów kwalifikowalnych – w przypadku wnioskodawcy będącego młodym rolnikiem;
 • do 60 proc. kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych wnioskodawców.
Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 500 tys. zł na ostatecznego odbiorcę wsparcia w okresie trwania KPO.

Minimalna wielkość wsparcia na jedno przedsięwzięcie wynosi 20 tys. zł.
 
Uproszczenia
 
Wprowadzono następujące uproszczenia:
 • Wydłużono do 14 dni termin na uzupełnienie wniosku.
 • Zmieniono procedurę uzupełnienia dokumentacji, w tym wezwania do zawarcia umowy.
 • Zostanie przeprowadzona akcja informacyjna dla wnioskodawców, aby ułatwić opracowanie projektu i poprawne wypełnienie dokumentacji aplikacyjnej.


Tagi:
źródło: