| Autor: redakcja1

Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej

Do inwestycji związanych z gospodarką wodną zalicza się ujęcia i doprowadzenia wody, tj. łącznie z wodną siecią magistralną i rozdzielczą oraz budową laboratoriów kontroli jakości wody, w tym automatycznych stacji pomiaru jakości wody, budowę i modernizację stacji uzdatniania wody, budowę zbiorników wodnych, ale poza zbiornikami przeciwpożarowymi i wyrównania dobowego, stopni wodnych, żeglugowych i energetycznych oraz śluz i jazów, regulację i zabudowę rzek i potoków górskich, budowę obwałowań przeciwpowodziowych oraz budowę stacji pomp na zawalach i obszarach depresyjnych.

Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej
W 2021 r. kwota nakładów służących gospodarce wodnej wyniosła 3,3 mld zł. Główny strumień nakładów skierowany był na budowę infrastruktury zapewniającej wodę pitną. Inwestycje w ujęcia i doprowadzanie wody stanowiły 44,1% wszystkich nakładów w gospodarce wodnej.

Największe nakłady na ujęcia i doprowadzenia wody poniesiono w województwie mazowieckim - 263 mln zł i śląskim - 194 mln zł. Z kolei na zbiorniki i stopnie wodne oraz obwałowania przeciwpowodziowe w dolnośląskim - 547 mln zł oraz opolskim - 141 mln zł. Na budowę i modernizację stacji uzdatniania wody najwięcej środków przeznaczono w województwie mazowieckim - 153 mln zł.


Tagi:
źródło: