| Autor: redakcja1

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska

W strukturze nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w Polsce w 2022 r. dominowały nakłady na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, z udziałem wynoszącym odpowiednio 46,7% i 32%.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska
Pozostałe 21,3% nakładów to odpowiednio nakłady na gospodarkę odpadami - 8,4%, na ochronę gleb i wód podziemnych i powierzchniowych - 2,1%, na zmniejszenie hałasu i wibracji - 0,9%, na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu - 0,9% i na pozostałą działalność związaną z ochroną środowiska - 9%. W 2022 r. nakłady na środki trwałe służące gospodarce ściekowej i ochronie wód wyniosły 6,5 mld zł. Największe nakłady na ten cel poniesiono w województwach: mazowieckim - 21,2%, śląskim - 9,9% i wielkopolskim - 9,2%, najniższe lubuskim i opolskim - po 2,4% oraz świętokrzyskim - 2,7%.


Nakłady na środki trwałe służące ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu wyniosły 4,5 mld zł. Największe nakłady poniesiono w województwach: wielkopolskim - 17,8%, dolnośląskim - 12,5% i mazowieckim - 12,1%, najmniejsze w podlaskim - 1,5%, warmińsko-mazurskim - 1,7% i zachodniopomorskim - 1,8%. Największą część nakładów na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu stanowiły wydatki na urządzenia do zapobiegania zanieczyszczeniom - 64,8% ogółu wydatków, w tym nowe techniki i technologie spalania paliw wraz z modernizacją kotłowni i ciepłowni - 42,4% i niekonwencjonalne źródła energii - 18,3% oraz na urządzenia do redukcji zanieczyszczeń - 33,4%. Najwyższe nakłady na niekonwencjonalne źródła energii były w województwie śląskim - 129 mln zł oraz lubelskim - 124 mln zł, najniższe w lubuskim i świętokrzyskim - po 13 mln zł.

Nakłady na gospodarkę odpadami wyniosły 1,2 mld zł, na ochronę gleb i wód podziemnych i powierzchniowych 0,3 mld zł, na zmniejszenie hałasu i wibracji 0,1 mld zł, na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu 0,1 mld zł, a na pozostałe działalności wydatkowano w sumie 1,3 mld zł. Najwyższe nakłady na gospodarkę odpadami poniesiono w województwach: mazowieckim - 374 mln zł, śląskim - 137 mln zł oraz małopolskim - 95 mln zł, a na ochronę gleb oraz wód podziemnych i powierzchniowych w mazowieckim i pomorskim - łącznie ok. 216 mln zł. Najniższe nakłady na gospodarkę odpadami odnotowano w świętokrzyskim - 18 mln zł oraz opolskim i lubuskim - po ok. 20 mln zł, a na ochronę gleb oraz wód podziemnych i powierzchniowych w opolskim i warmińsko-mazurskim - łącznie ok. 1,8 mln zł. W 2022 r. województwo łódzkie charakteryzowało się najwyższymi nakładami na zmniejszenie hałasu i wibracji - 62 mln zł spośród wszystkich województw, a województwo dolnośląskie na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu - 36 mln zł. W województwach warmińsko-mazurskim oraz pomorskim nie odnotowano nakładów na zmniejszenie hałasu i wibracji, a w opolskim na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu.


Tagi:
źródło: