| Autor: redakcja1

Odpady komunalne

Odpady komunalne wytworzone obejmują odpady odebrane od właścicieli nieruchomości oraz zebrane selektywnie stałe odpady komunalne. Odpady odebrane od wszystkich mieszkańców uznawane są za odpady wytworzone ze względu na objęcie od 1.07.2013 r. przez gminy systemem gospodarowania odpadami wszystkich właścicieli nieruchomości.

Odpady komunalne
W 2020 r. wyprodukowano 13 117 tys. ton odpadów komunalnych i odnotowano zwyżkę wytworzenia o 2,9% w odniesieniu do roku ubiegłego. Oznacza to wzrost ilości wytworzonych odpadów komunalnych na jednego mieszkańca Polski z 332 kg w 2019 r. do 342 kg w 2020 r.

Najwyższy wskaźnik ilości wytworzonych odpadów na mieszkańca, wynoszący 400 kg, odnotowano w 2020 r. w województwie dolnośląskim, natomiast najmniejszą wartość tego wskaźnika osiągnięto w województwie podkarpackim, gdzie na mieszkańca przypadało 236 kg odpadów komunalnych wytworzonych w ciągu roku.

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych jest zależna nie tylko od liczby ludności, ale też od wzorców konsumpcji. W 2020 r. wyraźne było zróżnicowanie pomiędzy województwami w zachodniej części kraju, a województwami wschodnimi. W województwach zachodnich wytwarzanych było znacznie więcej odpadów komunalnych na mieszkańca, niż w województwach ściany wschodniej.

Jeszcze większe zróżnicowanie można zaobserwować pomiędzy gminami, jeśli chodzi o ilość wytworzonych odpadów. Przy średniej dla Polski wynoszącej 342 kg na mieszkańca w 2020 r., w 29% gmin odebrano poniżej 200 kg odpadów komunalnych na mieszkańca (głownie gminy wiejskie), z kolei w 58% gmin ilość wytworzonych odpadów mieściła się w przedziale 200-400 kg na mieszkańca. Największe ilości odpadów komunalnych wytwarzane są w gminach turystycznych – w sześciu z nich odebrano ponad 1000 kg odpadów komunalnych na mieszkańca.

Średnia ilość wytworzonych odpadów komunalnych na jednego mieszkańca Unii Europejskiej wyniosła 489 kg (w 2018 r.). W 2019 r. najwięcej wyprodukowały kraje o dużym dobrobycie: Dania – 844, Luksemburg – 791, Niemcy – 609 oraz kraje o dużym udziale turystów, takie jak Malta – 694, czy Cypr – 642. Polska posiada jeden z najniższych wskaźników wśród krajów europejskich.

Z ogólnej ilości wytworzonych odpadów komunalnych w Unii Europejskiej (w 2018 r.), 30% poddano recyklingowi materiałowemu, 28% unieszkodliwiono termicznie, 23% unieszkodliwiono poprzez składowanie, 17% poddano kompostowaniu.


Tagi:
źródło: