| Autor: redakcja1

Ogłoszenie - drugi przetarg na dzierżawę targowiska w Sokołach

Gmina Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły ogłasza, że w dniu 14.07.2022 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 5 odbędzie się drugi przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę części zabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 1,7875 ha, ogrodzonej, przystosowanej do handlu zwierzętami, będącej własnością Gminy Sokoły, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 45/1 o pow. 1,8100 ha, położonej w obrębie wsi Sokoły „M”, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW LM1W/00029320/7. Termin składania ofert do dnia 14.07.2022 r., do godz. 10:00.

Ogłoszenie - drugi przetarg na dzierżawę targowiska w Sokołach
Opis przedmiotu dzierżawy:

Nieruchomość gruntowa ogrodzona, zabudowana przystosowana do handlu zwierzętami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2008 roku (Dz. U. 2008.11.67) w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt składająca się z:

- dwóch stalowych hal z dachem łukowym o wymiarach 17,8m x 40,0m oraz 11,87m x 40,0m;

- łącznika o wym. 4,5m x 4,74m;

- części socjalnej o wym. 6,6m x 18,0m;

- terenu utwardzonego o powierzchni 13 194,30m2.

Teren przeznaczony wyłącznie do organizowania imprez targowo – wystawienniczych, kulturalnych i edukacyjnych (miejsce dla wielu form aktywizacji społeczności wiejskiej w dziedzinie kultury, edukacji i gastronomii).

Szczegółowy opis zabudowy terenu określony jest w dokumentacji technicznej, z którą można zapoznać się w załączonym linku:

https://megawrzuta.pl/filesgroup/dc33231405278d62833fd212fc2a5d33.html

Istnieje możliwość obejrzenia obiektu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Dzierżawca zobowiązany będzie do pobierania opłaty targowej. Z tytułu wykonywania czynności związanych z pobieraniem opłat i kompleksowej obsługi targów, wydzierżawiający zapłaci dzierżawcy 90% wartości pobranej opłaty targowej.

Wymagania dotyczące funkcjonowania obiektu:

Funkcjonowanie targowiska w każdy wtorek jako ogólnodostępne bez możliwości pobierania dodatkowych opłat za placowe.

Okres trwania dzierżawy: 3 lata

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydano decyzję o warunkach zabudowy na budowę budynku targowo – wystawienniczego złożonego z dwóch hal z częścią administracyjno – sanitarną i łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacją kanalizacji technologicznej ze zbiornikiem szczelnym na gnojówkę, instalacją kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym na ścieki bytowe, instalacją kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, instalacją wodociągową zewnętrzną, zbiornikiem PPOŻ, doziemną instalacją elektroenergetyczną, budową wiaty na odpady, płyty gnojowej oraz budową ogrodzenia na działkach o numerze ewidencji gruntów 45/1 i 45/2 położonych w obrębie miejscowości Sokoły „M”, gmina Sokoły.

Nieruchomość obciążona jest służebnością przesyłu ustanowiona na czas nieoznaczony na rzecz spółki: PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie oraz zapewnienie możliwości dojazdu/dostępu do stacji bazowej sieci telefonii komórkowej.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Z uwagi na wymagane doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami wybrana została forma przetargu ograniczonego.

Wyznacza się termin pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 06.07.2022 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:
  • imiona i nazwiska oraz adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
  • dokument potwierdzający doświadczenie w administrowaniu min. 2 obiektami publicznymi przez okres minimum 1 roku.

Dokumenty należy złożyć w opisanych, podpisanych i zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg ograniczony – działka 45/1, obręb Sokoły M”. Brak zgłoszenia w wyznaczonym terminie uniemożliwi udział w przetargu.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 15.000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). Do ceny doliczono podatek VAT 23%.

Wysokość minimalnego postąpienia: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100)

Wadium w kwocie 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Gminy w Sokołach: Bank Spółdzielczy w Sokołach nr 77876600050000082420000050.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień uznania konta bankowego Organizatora przetargu tj. najpóźniej do dnia 08.07.2022 r. do godz. 23:59.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu należy przedłożyć wraz z ofertą. Wniesione wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w przetargu wraz z posiadanym doświadczeniem w administrowaniu min. 2 obiektami publicznymi.

Nieprzystąpienie bez usprawiedliwionej przyczyny do zawarcia umowy dzierżawy w ustalonym miejscu i terminie spowoduje przepadek wadium.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy w Sokołach nie później niż do dnia 07.07.2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sokołach pod numerami tel.: (86) 476-30-10 wew. 328, 519-412-532, 502-627-615 – Wójt Gminy Sokoły oraz na stronie internetowej: bip-ugsokoly.wrotapodlasia.pl.


Tagi:
źródło: