| Autor: redakcja1

Polityka energetyczna Polski

PEP2040 jest jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii sektorowych, wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, z perspektywą do 2030, przyjętą w 2017 roku. PEP2040 jest spójna z Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021– 2030.

Polityka energetyczna Polski
Wskazano trzy filary PEP:
  • I filar – Sprawiedliwa transformacja;
  • II filar – Zeroemisyjny system energetyczny;
  • III filar – Dobra jakość powietrza.

W PEP2040 sformułowano cele szczegółowe, wśród których znajduje się poprawa efektywności energetycznej, przy czym Polska wyznacza krajowy cel w zakresie poprawy efektywności energetycznej do 2030 r. na poziomie 23% w stosunku do zużycia energii pierwotnej w 2020 r. według prognozy PRIMES 2007, który jest zbieżny z celem przyjętym w KPEiK na lata 2021–2030.

Zgodnie z prognozami do Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, zużycie energii pierwotnej w 2030 r. kształtować się będzie na poziomie 90,7 Mtoe, a więc w wartościach naturalnych cel przekładać się będzie na redukcję wykorzystania energii pierwotnej o 27,9 Mtoe w porównaniu do prognoz PRIMES 2007, tj. przewidującymi na ten rok zużycie energii pierwotnej na poziomie 118,6 Mtoe.

Prognozowane zużycie energii finalnej do 2030 r. wynosić będzie 65,5 Mtoe, zatem planowane działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej prowadzić będą do obniżenia zużycia energii finalnej o 20 Mtoe w porównaniu z prognozami PRIMES 2007. Spadek wykorzystania energii pierwotnej do poziomu 90,7 Mtoe w 2030 r. jest zbliżony do celu, jaki wskazano w PEP2040 i KPEiK – tj. zmniejszenie o 23% zużycia energii pierwotnej w odniesieniu do prognoz na ten rok wg PRIMES 2007.


Tagi:
źródło: