| Autor: redakcja1

Rozwój ekologicznych i efektywnych systemów ciepłowniczych

W 2018 r. kryterium systemu efektywnego energetycznie spełniało jedynie 20% spośród systemów ciepłowniczych lub chłodniczych, które dostarczały 85% ogólnego wolumenu ciepła systemowego w kraju. Szacuje się, że w 2030 r. co najmniej 85% spośród systemów ciepłowniczych lub chłodniczych, w których moc zamówiona przekracza 5 MW, spełniać będzie kryteria efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.

Rozwój ekologicznych i efektywnych systemów ciepłowniczych
Powyższemu celowi będą służyć następujące działania:
 • rozwój kogeneracji;
 • uciepłownianie elektrowni;
 • zwiększenie wykorzystania OZE i gazu ziemnego w ciepłownictwie systemowym;
 • zwiększenie wykorzystania odpadów na cele energetyczne;
 • modernizacja i rozbudowa systemu dystrybucji ciepła i chłodu;
 • popularyzacja magazynów ciepła i inteligentnych sieci;
 • zapewnienie warunków zwiększenia wykorzystania ciepła systemowego zwłaszcza poprzez:
  • uproszczenie procedur w obszarze prowadzenia inwestycji w zakresie ciepłowniczej infrastruktury sieciowej;
  • zmianę modelu rynku ciepła i polityki taryfowej.

W 2015 r. do sieci ciepłowniczej na obszarach miejskich przyłączonych było 61% gospodarstw domowych – celem jest sukcesywne zwiększanie tego wskaźnika. Jako cel przyjęto osiągnięcie w 2030 r. poziomu 70% gospodarstw domowych przyłączonych do sieci ciepłowniczej w gminach miejskich.

Jako cel na 2040 r. wyznaczono, aby potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych były pokrywane przez ciepło sieciowe oraz przez zero- lub niskoemisyjne źródła ciepła. Pokrycie potrzeb cieplnych powinno odbywać się głownie poprzez wykorzystanie ciepła sieciowego. Zapewnia to wysoką efektywność wykorzystania surowca, poprawia komfort życia obywateli i ogranicza problem niskiej emisji. Jeśli przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest możliwe, należy dążyć do wykorzystania źródeł indywidualnych o możliwie najniższej emisyjności.


Tagi:
źródło: