| Autor: redakcja1

Sieć osadnicza

W 2018 r. w Polsce funkcjonowało 1548 gmin wiejskich oraz 628 gmin miejsko-wiejskich.

Sieć osadnicza
W ich strukturze największy odsetek stanowiły gminy o liczbie ludności do 5 tys. osób, czyli 37,2%. Co czwarta gmina spośród ogółu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich liczyła 5000–6999 osób, a co piąta od 7000 do 9999 osób. Natomiast udział gmin najbardziej zaludnionych, a więc o liczbie ludności powyżej 10 tys. osób, wyniósł 18,1%. Należy zauważyć, że w odniesieniu do 2010 r. nastąpiła zwyżka liczby gmin najmniej i najbardziej zaludnionych, a spadek liczby gmin zamieszkiwanych przez 5000–6999 osób i 7000–9999.
 
Analizując strukturę gmin pod kątem liczebności mieszkańców w układzie terytorialnym można zauważyć, że najwyższym odsetkiem gmin najmniej zaludnionych, tj. do 5 tys. osób charakteryzowało się województwo podlaskie - 72,4%. Ponad 50% takim udziałem wyróżniały się także województwa lubuskie i zachodniopomorskie. Z kolei najwyższe udziały gmin najbardziej zaludnionych zaobserwowano w województwach: małopolskim - 42,3%, śląskim - 38,1% i podkarpackim - 31,3%.
 
Jak wynika z danych, na terenach wiejskich było zlokalizowanych 52,5 tys. miejscowości wiejskich. W wyniku zmian administracyjnych, jakie miały miejsce w latach 2010–2018, ich liczba zmalała o 1315. W 2018 r. średnia miejscowość wiejska liczyła 292 osoby, a zatem o 11 więcej niż w 2010 r.
 
Miejscowości wiejskie o największej przeciętnej liczbie ludności w 2018 r. znajdowały się na terenach województw małopolskiego - 903 osoby i śląskiego - 816 oraz jego podregionu tyskiego - 2372, a najmniejszej w województwach: podlaskim - 123, warmińsko-mazurskim - 151, zachodniopomorskim - 178 i łódzkim - 185 oraz w podregionach: suwalskim województwa podlaskiego - 114 i ełckim województwa warmińsko-mazurskiego 121. Wzrost wartości tego wskaźnika w odniesieniu do 2010 r. wystąpił w większości województw – z wyjątkiem opolskiego i podlaskiego, w których zaobserwowano mniejszą jego wartość oraz warmińsko-mazurskiego, w którym wskaźnik był taki sam.
 
Na 1 km2 terenów wiejskich w 2018 r. przypadały 53 osoby, przy czym w miastach – 1047, czyli o 1 więcej niż w 2010 r., a w miastach mniej o 42 osoby. W układzie terytorialnym wskaźnik ten najwyższe wartości przyjął na obszarach wiejskich województw małopolskiego - 130 osób/km2 oraz śląskiego - 124 osoby/km2 i podregionu tyskiego tego województwa - 204 osoby/km2, a najniższą w województwie podlaskim - 24 osoby/km2 i podregionach szczecinecko-pyrzyckim województwa zachodniopomorskiego oraz ełckim województwa warmińsko-mazurskiego - po 19 osób/km2. Rozkład wartości wskaźnika gęstości zaludnienia był podopbny do rozkładu wartości wskaźnika przeciętnej wielkości miejscowości wiejskiej.


Tagi:
źródło: