| Autor: redakcja1

Ważna informacja dla producentów owoców i warzyw

Ustawa z dnia 22.05.2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych stanowi, że do naliczania i odprowadzania wpłat na fundusze zobowiązane są podmioty dokonujące skupu, przetwórstwa produktów czy uboju zwierząt. Jednak wyjątek stanowią zarejestrowani płatnicy podatku VAT, którzy produkują owoce i warzywa, prowadzą chów (hodowlę) ryb lub dokonują ich połowu. Ta grupa rolników ma obowiązek samodzielnego odprowadzania należnych środków na odpowiedni fundusz promocji.

Ważna informacja dla producentów owoców i warzyw
Pierwszą czynnością w tym względzie powinno być złożenie w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o wpis do ewidencji producentów (wzór W-1/04), by uzyskać numer EP. Obowiązek ten dotyczy także tych producentów, którzy już wcześniej, jako uczestnicy funduszy promocji, zarejestrowali się w Agencji Rynku Rolnego, która obecnie została włączona do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - KOWR. Nadanym przez ARR numerem CRP można posługiwać się jedynie do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Formularze wniosku, załączników i instrukcję ich wypełnienia można pobrać ze strony ARiMR.
 
Szczegółowy wykaz towarów, od których są naliczane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 roku.
 
Przekazanie należności następuje w cyklach kwartalnych. Należność stanowi 0,1% od wartości netto własnych produktów zbytych i od wartości netto towarów nabytych od rolników ryczałtowych. Kwotę zaokrągla się do pełnych złotych.
 
Po wyliczeniu należności należy sporządzić deklarację wpłaty na fundusz promocji na formularzu FPZ_f1 udostępnionym przez KOWR. Jeżeli wysokość kwoty naliczonej nie przekracza 58 zł (58 tys. zł sprzedaży), zobowiązanie to zalicza się na poczet zobowiązania za kolejny kwartał. Innymi słowy, obowiązek złożenia deklaracji powstaje w kwartale, w którym zostanie osiągnięta kwota 58 zł. Deklarację należy złożyć (np. listownie) do Oddziału Terenowego KOWR.
 
Naliczona kwota powinna zostać odprowadzona na rachunek funduszu promocji po zakończeniu kwartału lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Wykaz numerów rachunków bankowych poszczególnych funduszy promocji znajduje się na internetowej stronie KOWR. W tytule przelewu należy podać własny numer NIP oraz określenie „wpłata na fundusz promocji”.
 
Należy podkreślić, że należności na rzecz funduszy promocji traktowane są na równi ze zobowiązaniami podatkowymi. Od zaległości naliczane są ustawowe odsetki, które zobowiązany jest naliczyć sam przedsiębiorca, bez wezwania. Zobowiązania przedawniają się po pięciu latach. Uprawnienia kontrolne i egzekucyjne przysługują Dyrektorowi Generalnemu KOWR.
 


Tagi:
źródło: