| Autor: redakcja1

Wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w okresie styczeń–lipiec 2023 r.

Od początku 2023 r. przychody z polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych utrzymują się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W okresie styczeń–lipiec 2023 r. wartość sprzedaży produktów rolno-spożywczych za granicę wyniosła 29,7 mld EUR (138 mld zł) i była o około 13% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2022.

Wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w okresie styczeń–lipiec 2023 r.
Jednocześnie import produktów rolno-spożywczych wyniósł 18,9 mld EUR (88 mld zł) i był o 7% wyższy niż przed rokiem. Szybsze tempo wzrostu wartości eksportu niż importu spowodowało duży wzrost dodatniego salda handlu zagranicznego, które w okresie styczeń–lipiec 2023 r. ukształtowało się na poziomie 10,8 mld EUR (50 mld zł), o 25% wyższym r/r. 

Wzrost wartości polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych w okresie styczeń–lipiec 2023 r. był stymulowany nadal wysokimi cenami transakcyjnymi na rynku unijnym i światowym (pomimo tendencji do spadku) oraz popytem na konkurencyjne cenowo i jakościowo produkty wytwarzane przez krajowy sektor żywnościowy. Do wzrostu eksportu w 2023 r., podobnie jak w latach poprzednich, przyczyniały się również działania ze strony przemysłu rolno-spożywczego w kierunku doskonalenia jakości eksportowanych surowców i produktów oraz dywersyfikacji rynków zbytu.

Równocześnie nieco ograniczająco na przychody uzyskiwane przez krajowych eksporterów branży rolno-spożywczej wpływały tendencje do umacniania się waluty krajowej względem euro, które to odnotowano w okresie od połowy lutego 2023 r. do końca lipca 2023 r. Na statystykę uzyskiwanych wyników handlowych miała też wpływ wysoka baza cen żywności w analogicznym okresie 2022 r. spowodowana dynamicznym ich wzrostem po wybuchu wojny w Ukrainie. Nie bez znaczenia dla rynku eksportowego pozostawał czynnik ograniczonego dostępu do walut obcych niektórych krajów Afryki i Azji, co skutkowało redukcją zawieranych kontraktów.

Struktura geograficzna eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

Podobnie jak w latach poprzednich produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek Unii Europejskiej. W okresie styczeń–lipiec 2023 r. dostawy do krajów UE-27 wygenerowały 21,8 mld EUR (wzrost o 11%), co stanowiło blisko 3/4 (73%) przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem.

W okresie styczeń–lipiec 2023 r. z Polski do krajów pozaunijnych wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 8,0 mld EUR, o 20% wyższej r/r. Do krajów pozaunijnych z Polski eksportowano przede wszystkim: pszenicę (759 mln EUR, 2,8 mln ton), produkty mleczne (687 mln EUR, 343 tys. ton), mięso drobiowe (551 mln EUR, 295 tys. ton), pieczywo i wyroby piekarnicze (494 mln EUR, 104 tys. ton), czekoladę i wyroby czekoladowe (419 mln EUR, 83 tys. ton) oraz wyrobów tytoniowych (332 mln EUR, 17 tys. ton).
 
Struktura towarowa eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowało mięso, przetwory mięsne i żywiec. W okresie styczeń-lipiec 2023 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej mięsa przetworów mięsnych i żywca były o 6% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 5,7 mld EUR, stanowiąc 19% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.


Tagi:
źródło: