| Autor: redakcja1

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2015 r.

Dane za 2015 r. dotyczą połączonego Banku BGŻ BNP Paribas, co oznacza, że wyniki BNP Paribas Banku Polska zostały ujęte w skonsolidowanym wyniku prospektywnie od dnia połączenia tj. od 30.04.2015 r., zgodnie z metodą wartości księgowej, przyjętą dla transakcji połączenia. Dane porównawcze za poprzednie okresy sprawozdawcze nie zostały przekształcone.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas

- Ubiegły rok był dla nas przełomowy – połączyliśmy dwa banki, a także przejęliśmy akcje Sygma Banku Polska, prowadząc prace przygotowujące do integracji w 2016 roku. Dzięki temu procesowi znacząco zwiększamy skalę działalności i umacniamy pozycję rynkową, jako bank uniwersalny, działający kompleksowo we wszystkich segmentach rynku. Wspomniana rosnąca skala działalności i plany dalszego rozwoju są dla nas kluczowe ze względu na konieczność zwiększania konkurencyjności i efektywności –  mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.
 
- Proces integracji po połączeniu prawnym z BNP Paribas Bankiem Polska przebiega sprawnie i zgodnie z planem – fuzję operacyjną planujemy sfinalizować do końca bieżącego roku. Aby osiągnąć korzyści płynące z większej skali działalności oraz wypracować zakładane synergie, najpierw musimy ponieść koszty integracji, co widoczne jest w ubiegłorocznych wynikach – dodaje Tomasz Bogus.
 
Poniesione przez Grupę koszty integracji obu banków to 206,4 mln zł, po ich wyeliminowaniu zysk netto Grupy wyniósłby 180,4 mln zł. Negatywny wpływ na zysk netto miały również obciążenia regulacyjne nałożone na Bank w IV kwartale ub. roku, m.in. dodatkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego związana z upadłością SK Banku (90,2 mln zł) oraz utworzenie rezerwy na wpłatę do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (38,2 mln zł). Po wyeliminowaniu kosztów integracji oraz w/w zdarzeń jednorazowych wynik Grupy wyniósłby 284,4 mln zł. 
 
Wynik z tytułu odsetek wypracowany w 2015 r. wyniósł 1,42 mld zł wobec 1,1 mld zł w 2014 roku, co Bank osiągnął dzięki połączeniu z BNP Paribas Bankiem Polska oraz rozwojowi biznesu,  pomimo rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych. 

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: