Zmiany ustawy o ochronie zwierząt

Rada Ministrów przyjęła, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Zmiany ustawy o ochronie zwierząt

Do polskiego prawa zostaną wdrożone rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1069/2009 oraz przepisy Unii Europejskiej wydane na jego podstawie w zakresie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, które nie są przeznaczone do spożywania przez ludzi.
 

Zgodnie z założeniami, w projekcie nowelizacji ustawy wprowadzone zostaną nowe definicje: produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, produkty pochodne, wprowadzenie do obrotu, nawóz organiczny i polepszacz gleby.
 

W projekcie nowelizacji ustawy wskazane zostaną organy Inspekcji Weterynaryjnej, które będą zobowiązane do realizacji zadań oraz wykonywania czynności określonych w ww. przepisach.
 

Zostanie wprowadzony przepis dotyczący wymagań weterynaryjnych związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w Polsce nawozów organicznych i polepszaczy gleby wytworzonych z mączki mięsno-kostnej uzyskanej z materiału kategorii 2 lub z przetworzonego białka zwierzęcego.
 

Ponadto zmianie ulegnie dotychczasowy system odpowiedzialności karnej za naruszenia przepisów dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych. Zamiast dotychczasowej odpowiedzialności karnej, powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł nałożyć kary administracyjne na podmioty naruszające przepisy o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktach pochodnych. Wysokość kar, w zależności od rodzaju naruszeń, społecznej szkodliwości czynu i stopnia zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego, zostanie określona w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Proponuje się by ich wysokość wynosiła od trzykrotności do trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający.
 

Doprecyzowane będą przepisy dotyczące sprawowania nadzoru przez Głównego Lekarza Weterynarii nad laboratoriami wykonującymi badania i inne czynności związane z żywym czynnikiem zakaźnym, jego materiałem genetycznym, antygenami lub szczepionkami wytwarzanymi z takich antygenów. Wprowadzony będzie wymóg przekazywania izolatów odzwierzęcych czynników chorobotwórczych do właściwych krajowych laboratoriów referencyjnych.
 

W założeniach do projektu nowelizacji ustawy uwzględniono zmianę trybu wprowadzania w życie programów dotyczących chorób zakaźnych zwierząt. Zaproponowano, by programy te wprowadzał (w drodze rozporządzenia) minister rolnictwa, a nie Rada Ministrów.

 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!