Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

ANR: "Łańcuch powiązań" w Janowie Podlaskim

Prezentujemy oświadczenie Agencji Nieruchomości Rolnych, dotyczące bieżącej sytuacji w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim

ANR:

Stadnina Koni w Janowie Podlaskim jest cennym dobrem narodowym. Od dłuższego czasu Agencja Nieruchomości Rolnych otrzymywała sygnały świadczące o niepokojących zjawiskach, jakie zachodziły w tej stadninie, a koncentrowały się wokół hodowli i handlu końmi oraz zarządzania spółką.

W związku z tymi sygnałami podejmowane były działania kontrolne i sprawdzające tak przez organy nadzoru właścicielskiego Agencji, jak i podmioty zewnętrzne, w tym CBA.  Zmiana Zarządu Stadniny dokonana w lutym bieżącego roku pozwoliła na dotarcie do dokumentów i ustalenia faktów, wskazujących na wieloletnie zaniedbania w realizacji podstawowych obowiązków związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa. Prowadzony na polecenie Prezesa ANR  audyt procedur stosowanych przy oddawaniu  składników majątku tej spółki do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego uzasadnia poważne podejrzenia, że na skutek zaniechań poprzedniego zarządu nie uzyskano zgód Ministra Skarbu Państwa na zawarcie takich umów, co w wypadku potwierdzenia opisywanych podejrzeń, prowadzić będzie do nieważności podpisywanych umów


Podkreślić należy, że zjawisko to było starannie ukrywane. Sprzyjały temu liczne powiązania osobowe w środowisku związanym z szeroko rozumianą hodowlą konia arabskiego, gdzie ludzie silnie ze sobą związani z jednej strony zarządzali Stadninami, a z drugiej strony wykonywali funkcje kontrolne z ramienia ANR. Dla potwierdzenia tych tez wystarczy porównać nazwiska osób zasiadających we władzach stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych zrzeszających hodowców koni arabskich. Dopiero stanowcze działania Prezesa ANR usuwające powiązanych ze sobą ludzi tak z władz spółek, jak i struktur Nadzoru Właścicielskiego Agencji przerwało ten łańcuch powiązań.

Mając jednak na uwadze priorytetowe założenie, że należy w spokoju i sprawnie przeprowadzić imprezę pod nazwą Dni Konia Arabskiego oraz aukcję Pride of Poland, zamiarem aktualnych zarządów jest renegocjowanie umowy z firmą POLTURF. W tej sprawie zostało wystosowane odpowiednie pismo z zaproszeniem do rokowań.

Nadto należy wskazać, że Prokuratura Okręgowa w Lublinie bada prawno-karne wątki opisywanych zdarzeń.


Tagi:
źródło: