ARiMR dofinansuje inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom z całej Polski, którzy planują realizować inwestycje polegające m.in. na zakupie nowych maszyn i urządzeń rolniczych, wyposażenia do produkcji rolnej; budowie, przebudowie, remoncie połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, które szczegółowo określone zostały w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla operacji typu Modernizacja gospodarstw rolnych.

ARiMR dofinansuje inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu
Od 31 marca do 29 maja 2020 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D
 
Ta propozycja wsparcia, finansowana z PROW 2014-2020, skierowana jest do rolników posiadających gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna musi być nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać  wniosek o przyznanie pomocy. W takim przypadku dolna granica wielkości ekonomicznej pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro.
 
Pomoc przyznawana jest w postaci refundacji poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo:

- 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji , albo

- 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o przyznanie pomocy składny jest przez osoby wspólnie wnioskujące.

 
Wnioski można składać m.in. przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego czyli Poczty Polskiej S.A. ARiMR przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy uwzględni wyłącznie wnioski o przyznanie pomocy, które zostaną nadane przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w terminie od 31 marca 2020 r. do 29 maja 2020 r. i wpłyną do Agencji w terminie 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu zakończenia naboru.

Ze względu na fakt, iż na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników składanie wniosków osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji (a w przypadku osób wspólnie wnioskujących w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym, jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, takie wnioski składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw), lub za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej OR właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji odbywać się będzie w ramach naboru prowadzonego w dniach od 31 marca 2020 r. do  29 maja 2020 r. jedynie poprzez skorzystanie z udostępnionych wrzutni/urn, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów.

 
W związku z powyższymi utrudnieniami spowodowanymi stanem zagrożenia epidemicznego, zachęcamy do składania wniosków przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego i odstępowanie, w miarę możliwości, od osobistego składania wniosków w OR lub BP.
 
Zachęcamy również do podawania we wniosku numerów telefonów oraz adresów e-mail i wyrażania zgody na ich wykorzystanie poprzez zaznaczanie na Wniosku o przyznanie pomocy pól w sekcji VII B. „Zgoda podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na przetwarzanie danych osobowych” oraz sekcji VII C. „Zgoda pełnomocnika na przetwarzanie danych osobowych”  (jeśli podmiot działa przez pełnomocnika) celem ułatwienia i przyspieszenia kontaktu w sprawach dotyczących złożonego wniosku.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!