Dzięki wsparciu z ARiMR finansowanemu z PROW 2007-2013 na wsi powstaje około 34 tysięcy nowych miejsc pracy

Przedszkola, salony fryzjerskie, restauracje, placówki handlowe, warsztaty samochodowe, zakłady produkujące meble czy świadczące usługi budowlane, informatyczne czy księgowe -takie m.in. firmy powstały lub rozwinęły się na terenach wiejskich i w małych miasteczkach dając zatrudnienie ich mieszkańcom, dzięki wsparciu m.in. z działań "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. ARiMR szacuje, że dotychczas, w tych firmach utworzono około 34 tysięcy nowych miejsc pracy.

Dzięki wsparciu z ARiMR finansowanemu z PROW 2007-2013 na wsi powstaje około 34 tysięcy nowych miejsc pracy
Wieś, obok swojej tradycyjnej roli wytwarzania żywności, zyskuje znaczenie jako przestrzeń działalności gospodarczej niezwiązanej z rolnictwem. Procesy te są wspomagane przez Program  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego jednym z głównych zadań jest budowanie zrównoważonego rozwoju tych obszarów, poprzez poprawianie jakości życia ich mieszkańców, aktywizację ekonomiczną i społeczną, zwiększenie dostępności i poziomu usług. W ramach  PROW 2007-13, pobudzaniu aktywizacji zawodowej i ekonomicznej, służy przede wszystkim działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", z którego dofinansowywane są inwestycje, dzięki którym mogą powstawać nowe miejsca pracy. Jest to pomoc skierowana do mieszkańców terenów wiejskich,  którzy nie są rolnikami, czyli osobom  nie objętym ubezpieczeniem (w pełnym zakresie)  w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wsparcie z tego działania, polegające na tym, że przedsiębiorca otrzymuje zwrot części poniesionych kosztów na  inwestycje, ma na celu zwiększenie zatrudnienia w istniejących i nowych mikroprzedsiebiorstwach. Jego wysokość uzależniona jest od liczby nowo utworzonych stanowisk pracy. W przypadku stworzenia jednego miejsca pracy w mikroprzedsiebiorstwie można otrzymać do 100 tys. zł dofinansowania, gdy powstają dwa miejsca pracy  - do 200 tys. zł,  natomiast stworzenie co najmniej trzech stanowisk pozwala ubiegać się o wsparcie sięgające 300 tys. zł. Na wsparcie z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" ARiMR przydzielono w PROW 2007 -2013 w sumie ok. 4,45 mld zł. Do tej pory Agencja przeprowadziła trzy nabory wniosków o przyznanie takiej pomocy . Odbyły się one w 2009 r., 2010 r. i 2011 r.). Łącznie Agencja przyjęła ponad 31 tys. wniosków, w których mikroprzedsiębiorcy ubiegali się o przyznanie im ponad 6,1 mld zł wsparcia. Niestety wiele z tych wniosków złożyły osoby, które nie kwalifikują się do przyznania im tego dofinansowania, ponieważ np. mieszkają w dużych miastach.

Prawie 8 tysięcy przedsiębiorców, którzy spełnili formalne warunki  i złożyli prawidłowo wypełnione wnioski,  utworzyli już lub jeszcze tworzą  prawie 15 tys. nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. Otrzymają oni dofinansowanie z ARiMR w wysokości 1,4 mld zł. Wkrótce liczba ta powiększy się, gdyż w trakcie oceny w Agencji znajduje się ponad 9 tys. wniosków zebranych w czasie  ostatniego naboru. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy otrzymali pomoc na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" podkreślają, że gdyby jej nie dostali, założenie własnej firmy czy jej dalsze rozwijanie byłoby dużo trudniejsze, a często wręcz niemożliwe. Z danych zebranych przez ARiMR wynika, że wśród pracowników wspieranych mikroprzedsiębiorstw przeważają mężczyźni w wieku 25-55 lat (58 proc. wszystkich pracowników), lecz silną reprezentację mają również kobiety w wieku 25 - 55 lat (21 proc.). Co ciekawe, prawie 60 proc. pracowników zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach to osoby z innych miejscowości niż ta, w której prowadzona jest działalność firmy. Powodem do zadowolenia może być to, że prawie 90 proc. pracowników mikroprzedsiębiorstw to osoby zatrudnione na stałe. Sezonowe miejsca pracy to niewiele ponad 10 proc. aktualnego zatrudnienia w dofinansowanych przez ARiMR firmach.
 
Nowe miejsca pracy, niezwiązane z rolnictwem tworzą również  rolnicy, ich współmałżonkowie i domownicy. ARiMR udziela im pomocy na ten cel w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Na takie wsparcie w PROW 2007 - 2013 przewidziano 1,47 mld zł. Dofinansować można do 50% poniesionych kosztów związanych z utworzeniem nowego miejsca pracy,  z tym że nie może to być więcej niż 100 tys. zł. Pomoc ta kierowana jest głownie do rolników mających niewielkie gospodarstwa z których trudno uzyskać dochód pozwalający utrzymać rodzinę. Większość rozpatrywanych przez ARiMR wniosków o wsparcie rozpoczęcia działalności niezwiązanej z rolnictwem, dotyczy dofinansowania inwestycji pozwalających  rolnikom lub ich domownikom,  prowadzenia usług dla innych gospodarstw rolnych. W ramach czterech naborów, przeprowadzonych w latach 2008 ? 2011, o przyznanie pomocy z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej",  Agencja przyjęła 29 tys. wniosków, w których beneficjenci ubiegali się o przyznanie w sumie 2,6 mld zł wsparcia. Dotychczas podpisano około 12 tys. umów o dofinansowaniu inwestycji,  na łączną kwotę ponad 1 mld złotych. Pozostałe wnioski są rozpatrywane przez ARiMR i wiele wskazuje na to, że limit posiadanych przez Agencję środków  na tą pomoc, zostanie w całości wyczerpany w ramach dotychczas złożonych wniosków.
 
Pieniądze z PROW 2007 - 2013 na tworzenie na wsi i terenach wiejskich  nowych miejsc pracy można otrzymać także za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania, funkcjonujących na terenie gmin. Za ich pośrednictwem również można złożyć wnioski o przyznanie pomocy na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" jak i "Różnicowanie  w kierunku działalności nierolniczej", które następnie rozpatrują samorządy województw. Wysokość wsparcia, o które można ubiegać się za pośrednictwem LGD,  jest taka sama jak w przypadku udzielania jej bezpośrednio przez ARiMR. Zainteresowani otrzymaniem pomocy za pośrednictwem Grup, znajdą terminy naborów wniosków oraz informacje o tym jakie dokumenty należy dołączyć do wniosków m.in. na portalu  internetowym ARiMR w zakładce "PROW Oś 4 Leader - Ogłoszenia o naborach wniosków" oraz na stronach internetowych samorządów województw. Dotychczas dzięki takiemu wsparciu powstało około tysiąc nowych miejsc pracy. Na wdrażanie przez LGD lokalnych strategii rozwoju, w ramach których można m.in. tworzyć nowe miejsca pracy na wsi i terenach wiejskich, w PROW 2007 - 2013 zarezerwowano 2,7 mld zł, a zawarte umowy wykorzystują budżet w nieco ponad 43%.
 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma pewność, że dzięki wsparciu z PROW 2007-2013 na terenach wiejskich powstało 34 tysiące, ale z pewnością powstało ich znacznie więcej, gdyż po powstaniu nowej firmy (nawet małej) tworzy się sieć powiązań biznesowych. I te powiązania generują dalsze nowe miejsca pracy. Można to przedstawić na przykładzie utworzenia nowego zakładu fryzjerskiego. Wraz z jego otwarciem pojawia się zapotrzebowanie na różnego rodzaju sprzęt oraz kosmetyki - szampony, odżywki czy lakiery. Pojawiają się więc dostawcy tych rzeczy i jeżeli takich nowych firm jest dużo lub zajmują znaczny segment danego rynku, to i w tych firmach zatrudnienie rośnie. Opisując ten proces można sparafrazować  popularne powiedzenie "pieniądz robi pieniądz" i stworzyć inne "nowe miejsca pracy tworzą kolejne nowe miejsca pracy".


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!