"Inwestycje produkcyjne w akwakulturę"

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie poddziałania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie poddziałania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014. Nabór dotyczy działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę" w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy - zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".
 
Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację inwestycji produkcyjnych w akwakulturę, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014.


Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie może złożyć:
  • uprawniony do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1566);
  • podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie
- który wywiązuje się z obowiązków statystycznych określonych w przepisach o statystyce publicznej w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb;
  • posiadacz gruntów - w przypadku gdy operacja dotyczy budowy nowego obiektu chowu lub hodowli ryb.
W przypadku gdy operacja dotyczy obiektu chowu lub hodowli będącego przedmiotem współposiadania, pomoc przyznaje się łącznie wszystkim współposiadaczom albo jednemu ze współposiadaczy, na którego pozostali współposiadacze wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji w obiekcie będącym przedmiotem współposiadania.
W przypadku  gdy  o przyznanie  pomocy  ubiegają  się wspólnicy spółki cywilnej, pomoc przyznaje się wszystkim wspólnikom łącznie albo jednemu ze wspólników, na którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji.
Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 21 stycznia 2019 r. do dnia 4 lutego 2019 r.włącznie.
Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. W ramach jednego naboru Wniosków o dofinansowanie Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. Wniosek ten może dotyczyć jednej operacji, która dotyczy jednego obiektu chowu lub hodowli ryb.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 50 000 000 złotych.
Kryteria wyboru operacji

Kryterium wyboru operacji do oceny stanowi suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria, które jako wnioskodawca wskazują Państwo we wniosku o dofinansowanie. Punkty są przyznawane w następujący sposób:
1. Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 20 pkt):
  • zaawansowane - prawomocna decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę lub jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana - 20 pkt;
  • średniozaawansowane - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzja o warunkach zabudowy lub ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) - 15 pkt;
  • początkowe - koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności - 10 pkt;
  • operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę - 20 pkt.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: