Lista określająca kolejność przysługiwania pomocy na działalność pozarolniczą nie związaną z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego została opublikowana

4 listopada 2011 r. ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy od rolników ich małżonków, czy domowników na inwestycje nie związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego finansowane w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Lista określająca kolejność przysługiwania pomocy na działalność pozarolniczą nie związaną z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego została opublikowana
Wnioski takie przyjmowane były od 17 października. Wysokość wsparcia, jakie jeden beneficjent może otrzymać z ARiMR na realizację takiego przedsięwzięcia wynosi do 100 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przyznanego przez Agencję nie może przekroczyć 50% poniesionych przez niego kosztów kwalifikowalnych inwestycji, a w przypadku rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe  - nie może przekroczyć 80%.
 

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym działaniu, ARiMR zaczekała 30 dni od zakończenia naboru aż dotrą wszystkie wnioski o pomoc wysłane pocztą. Dopiero po tym terminie, ale nie później niż 40 dni od zakończenia przyjmowania wniosków, można było sporządzić listę ustalającą kolejność przysługiwania pomocy w tym działaniu. Lista taka została opublikowana 9 grudnia na portalu internetowym ARiMR (otwórz).
 

Na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy zaznaczono kolorem zielonym wnioski o przyznanie pomocy, które mieszczą się w dostępnym krajowym limicie środków dla tego działania. Pozostałym wnioskodawcom, znajdującym się w ?białej części? listy, pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane i operacje zajmujące wyższą pozycję na liście rankingowej nie wyczerpią dostępnego limitu środków.
 

Kolejność przysługiwania pomocy w tym działaniu została ustalona w oparciu o liczbę punktów przyznawanych wnioskom w trzech kryteriach. Pierwszym z nich była powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym, w tym powierzchnia gruntów rolnych położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (tzw. ONW) Najwyżej punktowane były wnioski złożone przez rolników posiadających małe gospodarstwa, leżące na terenach, gdzie występują niekorzystne warunki gospodarowania ( ONW). W drugim kryterium pod uwagę brany był dochód podatkowy jaki osiąga gmina, w której realizowany będzie projekt. Preferowane były wnioski złożone przez rolników realizujących inwestycje w gminach o niskim dochodzie podatkowym. Trzecie kryterium dotyczyło tego, czy rolnicy, którzy złożyli wnioski w tegorocznym naborze, korzystali wcześniej ze wsparcia z działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" czy "Modernizacja gospodarstw rolnych" oraz  "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznanie pomocy w ramach działania  "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Jeżeli nie korzystali wcześnie z takiej pomocy mogli liczyć na przyznanie im punktów.
 

Nabór wniosków przeprowadzony w 2011 roku w terminie 17 października - 4 listopada  był drugim z kolei zorganizowanym w tym roku przez ARiMR, w ramach przyznania pomocy z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Pierwszy z nich został przeprowadzony w terminie 27 września - 14 października i wtedy ARiMR przyjmowała wnioski o dofinansowanie inwestycji związanych z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Lista określająca kolejność została opublikowana 18 listopada (otwórz).
 

W ramach trzech wcześniejszych naborów wniosków  o przyznanie pomocy z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" (przeprowadzonych w latach 2008 - 2010), Agencja podpisała dotychczas ponad 10 tys. umów przyznania pomocy, na łączną kwotę 873 mln złotych, co oznacza, że zostało już wykorzystane  około 65% budżetu przeznaczonego na taką pomoc z PROW 2007 - 2013.
 

Departament Komunikacji SpołecznejTagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!