Minął termin składania wniosków o przyznanie pomocy na działalność pozarolniczą niezwiązaną z wytwarzaniem biogazu rolniczego

4 listopada był ostatnim dniem przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy od rolników ich małżonków lub domowników, którzy chcą podejmować dodatkową działalność gospodarczą. Wsparcie takie udzielane jest przez Agencję w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", a do rozdysponowania było w tegorocznym naborze około 375 milionów złotych.

Minął termin składania wniosków o przyznanie pomocy na działalność pozarolniczą niezwiązaną z wytwarzaniem biogazu rolniczego

Najpierw, od 27 września do 14 października 2011 roku swoje wnioski mogli składać ci, którzy planowali inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Wysokość wsparcia, jakie jeden beneficjent może otrzymać z ARiMR na realizację takiego przedsięwzięcia wynosi do 500 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przyznanego przez Agencję nie może przekroczyć 50% poniesionych przez niego kosztów inwestycji, a w przypadku rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe  - nie może przekroczyć 80%.

Natomiast od 17 października do 4 listopada 2011 roku Agencja, przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" na wsparcie inwestycji niezwiązanych z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego. W drugim terminie można było ubiegać o przyznanie wsparcia  m.in. na rozpoczęcie lub rozwój: usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa, sprzedaży hurtowej i detalicznej, usług budowlanych i instalacyjnych, turystycznych, agroturystycznych, transportowych i komunalnych oraz doradczych, finansowych i informatycznych, a także rękodzielnictwa. Wspierane były również inwestycje w przetwórstwo surowców rolnych, magazynowanie lub przechowywanie towarów. Pomoc można było też otrzymać np. na zakładanie przedszkoli na terenach wiejskich, które stanowią jeden z elementów rozwoju społecznego wsi. Pełna lista działalności, które można dofinansować z takiego wsparcia zawiera około 400 pozycji. Kwota pomocy przyznanej przez ARiMR nie może przekraczać 100 tysięcy złotych dla jednego beneficjenta, a Agencja może dofinansować do 50% kosztów inwestycji. Poziom dofinansowania może wzrosnąć do 80% w przypadku rolników, którzy zostali poszkodowani w wyniku działania klęsk żywiołowych. W przypadku, gdy osoby zainteresowane takim wsparciem nie posiadały  wystarczających środków, mogły skorzystać z zaliczki w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty pomocy. Wniosek można było złożyć w dowolnym Oddziale Regionalnym ARiMR lub wysłać go pocztą. W jednym roku można było złożyć tylko jeden wniosek o pomoc, co oznacza, że osoby które ubiegały się  o wsparcie inwestycji związanych z biogazem, nie mogły starać się o dofinansowanie innych rodzajów działalności gospodarczej.

W tym roku, w pierwszym i drugim terminie naboru, swoje wnioski o wsparcie dodatkowej działalności gospodarczej, złożyło dotychczas w ARiMR blisko 5,5 tys. rolników. Łącznie ubiegają się oni o przyznanie pomocy w wysokości prawie 597 mln zł. Z całą pewnością wniosków o pomoc będzie więcej, bo można je było wysyłać również pocztą i wielu rolników skorzystało właśnie z takiej możliwości.

Jedną z ważnych zmian, wprowadzonych w tegorocznym naborze, było umożliwienie ubiegania się o wsparcie osobom, które niedawno ubezpieczyły się w KRUS jako rolnik i wykażą, że za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa, w którym były wcześniej  ubezpieczone jako małżonek rolnika lub domownik. Ta zmiana pozwoliła, aby wsparcie z tego działania mógł otrzymać "młody rolnik", który niedawno przejął gospodarstwo, jeżeli wykaże, że wcześniej był ubezpieczony u rolnika, któremu przyznano dopłaty obszarowe.

W tegorocznym naborze nie obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy". Każdy wniosek będzie poddany ocenie punktowej. Najwyżej punktowane będą wnioski złożone przez rolników posiadających małe gospodarstwa, leżące na terenach, gdzie występują niekorzystne warunki gospodarowania tzw. obszary ONW. Preferowane też będą wnioski złożone przez rolników realizujących inwestycje w gminach o niskim dochodzie podatkowym, a także tych osób, które nie korzystały wcześniej ze wsparcia z działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" czy "Modernizacja gospodarstw rolnych" oraz  "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznanie pomocy w ramach działania  "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Dotychczas ARiMR przeprowadziła trzy nabory wniosków o przyznanie pomocy z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" kolejno w latach 2008, 2009 i 2010 r. Spośród złożonych wtedy wniosków Agencja podpisała około 9,6 tys. umów o dofinansowaniu inwestycji na łączną kwotę 834,3 mln złotych, czyli około 60% budżetu przeznaczonego na taką pomoc z PROW 2007 - 2013.

Departament Komunikacji SpołecznejTagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!