Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.12 "Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie - inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.12 „Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie - inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” .

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.12
Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie w ramach powyższego działania można składać na realizację inwestycji związanych z prawidłowym funkcjonowaniem portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku lub przystani, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014, w zakresie:
 • poprawy bezpieczeństwa, warunków postoju lub obsługi statków rybackich,
 • poprawy warunków bezpieczeństwa lub higieny pracy,
 • poprawy jakości produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich lub wodach śródlądowych,
 • ograniczenia zanieczyszczania środowiska morskiego lub śródlądowego
dotyczących zakresu rybołówstwa morskiego.
 
Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie na realizację operacji może składać:
 • podmiot będący posiadaczem gruntów lub związanej z nimi infrastruktury portowej, znajdujących się w granicach portu rybackiego lub przystani rybackiej;
 • jednostka samorządu terytorialnego, państwowa lub samorządowa osoba prawna lub państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 • uznana organizacja producentów ryb lub uznany związek organizacji producentów ryb, lub organizacja międzybranżowa, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, lub inna organizacja rybacka realizująca statutowe zadania w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego;
 • podmiot zarządzający portem lub przystanią morską w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich;
 • uprawniony do rybactwa w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;
 • urząd morski;
 • podmiot niebędący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego;
 • inny niż wymieniony w pkt 1–4 powyżej podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego.
Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 04 marca 2021 r. do dnia 17 marca 2021 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 36 000 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

O kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) operacja będzie realizowana przez:
 • uznaną organizację producentów ryb – 5 pkt,
 • podmiot zarządzający portem rybackim lub przystanią morską – 3 pkt,
 • urząd morski – 3 pkt;
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: