Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.12 "Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie-inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.12 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20142 w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.12
Na co można składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie w ramach powyższego działania można składać na realizację operacji dotyczących poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 na inwestycje na obszarze portu rybackiego, miejsca wyładunku lub przystani, w zakresie:
 • poprawy bezpieczeństwa, warunków postoju lub obsługi statków rybackich;
 • poprawy warunków bezpieczeństwa lub higieny pracy;
 • poprawy jakości produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich lub wodach śródlądowych;
 • ograniczenia zanieczyszczania środowiska morskiego lub śródlądowego;
dotyczących zakresu rybactwa morskiego.
 
Kto może składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie na realizację operacji mogą składać:
 • podmiot będący posiadaczem gruntów lub związanej z nimi infrastruktury portowej, znajdujących się w granicach portu rybackiego lub przystani rybackiej;
 • jednostka samorządu terytorialnego, państwowa lub samorządowa osoba prawna lub państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 • uznana organizacja producentów ryb lub uznany związek organizacji producentów ryb, lub organizacja międzybranżowa, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, lub inna organizacja rybacka realizująca statutowe zadania w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego;
 • podmiot zarządzający portem lub przystanią morską w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich;
 • uprawniony do rybactwa w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;
 • urząd morski;
 • podmiot niebędący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego;
 • inny niż wymieniony w pkt 1–4 powyżej podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego.
Kiedy można złożyć wniosek
 
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 17.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. włącznie.
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
 
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 40 000 000 złotych.
 
Sposób składania wniosków
 
Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę przez niego upoważnioną albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: