Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.15 "Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu - inwestycje na statkach rybackich"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.15 „Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu - inwestycje na statkach rybackich”, w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.15
Na co można składać wnioski

Pomoc na realizację operacji w ramach działania efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – inwestycje na statkach rybackich, o których mowa w art. 41 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, przyznaje się na działania określone w art. 13–16 rozporządzenia nr 2015/531 zgodnie z warunkami, o których  mowa w art. 41 ust.1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014.

 
Kto może składać wnioski

Właściciel lub armator statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, którego długość całkowitą określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020, poz. 1041).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 10 450 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

O kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów ustalona na podstawie kryterium – długość całkowita statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, którego dotyczy operacja, przy czym za statek rybacki o długości:
1) poniżej 12 m – przyznaje się 5 pkt,
2) od 12 m do 18 m – przyznaje się 3 pkt,
3) powyżej 18 m – przyznaje się 1 pkt. 

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło: