Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.8 "Różnicowanie i nowe formy dochodów"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.8 „Różnicowanie i nowe formy dochodów”. Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.8
Na co można składać wnioski
Wnioski o dofinansowanie w ramach naboru można składać na realizację operacji przyczyniających się do różnicowania dochodu rybaków przez rozwój działalności uzupełniającej, w tym inwestycji na statku, turystyki wędkarskiej, restauracji, usług środowiskowych dotyczących rybołówstwa oraz działań edukacyjnych związanych z połowami, o których mowa w art. 30 i art. 44 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.
Kto może składać wnioski
- armator statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne;
- posiadacz rybackich narzędzi i urządzeń połowowych używanych do połowu ryb w obwodzie rybackim zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym.
Kiedy można złożyć wniosek
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 8 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r. włącznie.
Sposób składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę przez niego upoważnioną albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 31 000 000 złotych. 

Kryteria wyboru operacji
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:
1)    całkowita wartość dofinansowania ze środków EFMR wynosi:
a)    nie więcej niż 50 000 euro – 5 pkt,
b)    powyżej 50 000 euro – 3 pkt;
2)    operacja będzie realizowana w gminach należących do powiatów, w których bezrobocie, według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w roku poprzedzającym rok podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach niniejszego działania, jest:
a)    powyżej średniej krajowej – 3 pkt,
b)    poniżej średniej krajowej lub na poziomie średniej – 1 pkt;
3)    dodatkowo 5 pkt przyznaje się, jeżeli wnioskodawca wykonuje łodziowe rybołówstwo przybrzeżne albo rybactwo śródlądowe, przy użyciu statku rybackiego o długości całkowitej poniżej 12 m.
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: