Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.1 "Innowacje"

Pomoc na realizację operacji w ramach działania „Innowacje”, o których mowa w art. 47 rozporządzenia nr 508/2014 przyznaje się na realizację operacji mających na celu wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy.

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.1
Kto może składać wnioski
 
1) Szkoły wyższe:
  • kształcące w zakresie rybactwa lub
  • prowadzące badania w zakresie rybactwa,
2) Instytut  badawczy,  o którym  mowa w ustawie z dnia  30 kwietnia  2010 r.  o instytutach  badawczych (Dz. U. z 2020 poz. 1383), lub instytut naukowy lub pomocnicza jednostka  naukowa,  o których  mowa w ustawie  z dnia  30 kwietnia  2010 r.  o Polskiej  Akademii  Nauk  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, z późn. zm.), prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybactwa,
 
3) Podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na chowie lub hodowli ryb – w przypadku gdy operacja  jest  realizowana  wspólnie  przez  te  podmioty z podmiotami, o których mowa w pkt 1 lub 2, powiązane ze sobą umową konsorcjum – na opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie chowu lub hodowli ryb zgodnych z celami, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia nr 508/2014.
 
Kiedy można złożyć wniosek
 
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 15 października 2020 r. do dnia 29 października 2020 r. włącznie.
 
Sposób składania wniosków
 
Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
 
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 18 000 000 złotych.
 
Kryteria wyboru operacji
 
O kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów ustalona na podstawie następujących kryteriów wyboru:
 
1. W ramach oceny dokonywanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
 
1) wnioskodawca jest jednostką naukową (maksymalnie 10 pkt):
  • realizującą statutowo zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego – 10 pkt,
  • której zakład będący beneficjentem realizuje zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego statutowo lub na podstawie upoważnienia – 7 pkt,
  • realizującą  zadania  mogące  służyć  rozwojowi  rybactwa  śródlądowego  w zakresie  medycyny weterynaryjnej, ochrony i oczyszczania wód, genetyki ryb, żywienia ryb, utylizacji odpadów, a także winnym zakresie służącym rozwojowi rybactwa śródlądowego – 5 pkt;
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!