Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.6 "Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.6 „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy - zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.6
Na co można składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji mających na celu rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie, o których mowa w art. 50 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.
 
Kto może składać wnioski
 
Wniosek o dofinansowanie mogą złożyć:

1) szkoły wyższe:
a) kształcące w zakresie rybactwa lub
b) prowadzące badania w zakresie rybactwa;

2) instytut badawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, lub instytut naukowy lub pomocnicza jednostka naukowa, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybactwa;

3) szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie rybactwa;

4) uznane organizacje producentów ryb i ich związki;

5) stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, realizujące statutowe zadania w zakresie rybactwa.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 26 czerwca 2019 r. do dnia 24 lipca 2019 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie, na jedną operację.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 4 646 646,91 złotych.

Kryteria wyboru operacji do dofinansowania

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1. Wnioskodawca jest jednostką (maksymalnie 35 pkt):
 
1) realizującą statutowo zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego przez okres dłuższy niż 10 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 35 pkt;

2) realizującą statutowo zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego przez okres od 7 do 10 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 25 pkt;

3) realizującą statutowo zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego przez okres od 5 do 7 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 15 pkt.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!