Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1 "Plany produkcji i obrotu"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1 "Plany produkcji i obrotu". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1
Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 5.1 "Plany produkcji i obrotu" składa się na przygotowanie i wdrażanie planów produkcji i obrotu na rok połowowy 2019.

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać uznane organizacje producentów ryb lub ich związki.

 
Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie
od dnia 11 marca 2019 r. do dnia 28 marca 2019 r. włącznie.

 
Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Jednocześnie za miejsce realizacji operacji uznaje się siedzibę wnioskodawcy. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 20 000 000 złotych.

 
Kryteria wyboru operacji

Lista wniosków o dofinansowanie do oceny w odniesieniu do operacji realizowanej w ramach powyższego działania zostanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sporządzona na podstawie kolejności złożenia wniosku o dofinansowanie.


Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: