Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3
Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu” można składać na realizację operacji, których celem jest prowadzenie regionalnych, krajowych lub transnarodowych kampanii komunikacyjnych i promocyjnych służących podniesieniu poziomu publicznej świadomości na temat zrównoważonych produktów rybołówstwa i akwakultury, o których mowa w art. 68 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

  • uznane organizacje producentów ryb, ich związki lub organizacje międzybranżowe od dnia uznania;
  • urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rybołówstwa;
  • stowarzyszenia, fundacje i organizacje pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, realizujące statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;
  • jednostki naukowe realizujące statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego lub akwakultury;
  • uczelnie kształcące w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;
  • podmioty wykonujące statutową działalność w zakresie chowu, hodowli, połowu, wprowadzania na rynek produktów rybnych, przetwarzania i obrotu tymi produktami oraz podmioty prowadzące działalność okołorybacką.

Pomoc finansową przyznaje się, jeżeli operacja ma na celu zwiększenie popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym lub międzynarodowym.

Zwiększenie popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym lub międzynarodowym stwierdza minister właściwy do spraw rybołówstwa w opinii wydawanej na podstawie oceny potencjalnych i faktycznych możliwości poprawy rynku w wyniku realizacji planowanej operacji.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 11 marca 2020 r. do dnia 26 marca 2020 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!