Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej - nabór wiosków

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej - nabór wiosków
Na co można składać wnioski
 
Pomoc przyznaje się na realizację operacji w ramach działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.
 
Kto może składać wnioski
  1. uznana organizacja producentów ryb lub uznany związek organizacji producentów ryb, lub organizacja międzybranżowa, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, lub inna organizacja rybacka realizująca statutowe zadania w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego;
  2. stowarzyszenie lub organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inna organizacja społeczna i zawodowa, realizująca statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego lub zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich;
  3. instytut badawczy lub instytut naukowy realizujący statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego;
  4. szkoła wyższa kształcąca w zakresie rybołówstwa morskiego;
  5. podmiot, inny niż wymieniony w pkt 1–4, posiadający wydane pozwolenie wodnoprawne zobowiązujące do budowy, odbudowy albo przebudowy urządzenia lub zespołu urządzeń wodnych umożliwiających migrację ryb.
Kiedy można złożyć wniosek
 
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 11 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

 
Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę przez niego upoważnioną albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
 
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 30 000 000 złotych.
 
Kryteria wyboru operacji
 
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

W przypadku gdy:
 1)    obszar objęty projektem obejmuje swoim zakresem:
    a.    cały obszar NATURA 2000 – przyznaje się 20 pkt,
    b.    więcej niż 50% obszaru NATURA 2000 – przyznaje się 10 pkt,
    c.    od 20% do 50% obszaru NATURA 2000 – przyznaje się 5 pkt,
    d.    mniej niż 20% obszaru NATURA 2000 – przyznaje się 1 pkt;
 2)    projekt jest realizowany we współpracy:
    a.    podmiotu zarządzającego obszarem NATURA 2000, organizacji rybackiej, organizacji społecznej i jednostki naukowej – przyznaje się 10 pkt,
    b.    organizacji rybackiej, organizacji społecznej i jednostki naukowej – przyznaje się 6 pkt,
    c.    organizacji rybackiej i jednostki naukowej – przyznaje się 5 pkt,
    d.    organizacji rybackiej i organizacji społecznej – przyznaje się 2 pkt.

Niezbędne dokumenty

 
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/
 
Inne ważne informacje
 
Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.
 
Opis promocji operacji
 
We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce „Rybołówstwo”.
 
Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
 
W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo do stosowania, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”.
 
Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach
 
Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.


Tagi:
źródło: