Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.11 "Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.11 "Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów". Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.11
Na co można składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie w ramach naboru można składać na realizację operacji na rozwój działalności polegającej na inwestycjach, o których mowa w art. 42 i art. 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014:
 • związanych z obrotem, sprzedażą bezpośrednią lub przetwarzaniem produktów rybnych pochodzących z własnych połowów;
 •  na statku rybackim poprawiających jakość produktów rybołówstwa.
Kto może składać wnioski
 • Armator statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, wpisanego do rejestru statków rybackich nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r. albo wprowadzonego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego po dniu 31 grudnia 2010 r. na skutek wymiany tego statku rybackiego na inny;
 • uprawniony do rybactwa w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476, z późn. zm.) na działania, o których mowa w art. 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014.
Kiedy można złożyć wniosek
 
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 26 kwietnia 2019 r. włącznie.
 
Sposób składania wniosków
 
Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę przez niego upoważnioną albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
 
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 62 000 000 złotych.
 
Kryteria wyboru operacji
 
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:
 • w ramach artykułu 42 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, operacja jest realizowana przez rybaków, którzy wykonywali rybołówstwo komercyjne na morzu przez:
  • więcej niż 90 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku   o dofinansowanie - 5 pkt,
  • 75 - 90 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie - 3 pkt;
 • w ramach artykułu 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, długość całkowita statku rybackiego, przy użyciu którego wykonywane jest rybołówstwo komercyjne, którego dotyczy operacja wynosi:
  • poniżej 12 m - 5 pkt,
  • od 12 - do 18 m - 3 pkt;
  • powyżej 18 m - 1 pkt;
 • w ramach artykułu 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 508/2014, wielkość dokonanych rocznych odłowów gospodarczych użytkownika rybackiego w roku poprzedzającym złożenie wniosku wyniosła:
  • od 3 t do 15 t - 2 pkt,
  • powyżej 15 t do 25 t - 6 pkt,
  • powyżej 25 t - 10 pkt.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: