Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4

„Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w ramach poddziałania "Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich".

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w ramach poddziałania „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich", o  którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzenie 508/2014”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
 
Na co można składać wnioski 
 
Pomoc na realizację operacji w ramach działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej na poddziałanie zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, przyznaje się
w wysokości do:
  • 10 000 000 zł – na operację realizowaną w zakresie, o którym mowa w art. 7 lit. a i c rozporządzenia nr 2015/531;
  • 75 000 zł – na operację realizowaną w zakresie, o którym mowa w art. 7 lit. b rozporządzenia nr 2015/531;
  • 400 000 zł – na operację realizowaną w zakresie, o którym mowa w art. 7 lit. d rozporządzenia nr 2015/531;
  • 50 000 zł  – na operację realizowaną w zakresie, o którym mowa w art. 7 lit. e rozporządzenia nr 2015/531;
  • 100 000 zł – na operację realizowaną w zakresie, o którym mowa w art. 7 lit. f rozporządzenia nr 2015/531.
Pomoc na realizację operacji na poddziałanie zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich przyznaje się w   formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów, o których mowa w art. 7 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/531 z dnia 24 listopada 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 poprzez określenie kosztów kwalifikujących się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w celu poprawy higieny, zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy rybaków, ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich, łagodzenia skutków zmiany klimatu i  poprawy efektywności energetycznej statków rybackich (Dz. Urz. UE L 86
z 31.03.2015, str. 1).

Kto może składać wnioski

 
Pomoc na realizację operacji przyznaje się:
 
- uznanej organizacji producentów ryb lub uznanemu związkowi organizacji producentów ryb, lub organizacji międzybranżowa, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, lub innej organizacji rybackiej realizującej statutowe zadania w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego,
 
- armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne.
 
Kiedy można złożyć wniosek
 
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 16 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. włącznie.
 
Sposób składania wniosków
 
Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę przez niego upoważnioną albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
 
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 40 000 000,00 złotych.
 
Kryteria wyboru operacji
 
O  kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1.    operacje będą realizowane przy użyciu statków rybackich w liczbie:
a)   51 i więcej – 5 pkt,
b)   od 40 do 50 – 4 pkt,
c)   od 30 do 39 – 3 pkt,
d)   od 15 do 29 – 2 pkt.
 
2.    dodatkowo przyznaje się 5 pkt, w przypadku gdy:
a)   operacja będzie realizowana na obszarze NATURA 2000 oraz
b)   co najmniej 40% statków rybackich, przy użyciu których operacja będzie realizowana, to statki rybackie o długości całkowitej poniżej 12 m.
 
Niezbędne dokumenty
 
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/
 
Inne ważne informacje
 
Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.
 
Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach
 
Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!