Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3
Na co można składać wnioski
Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji mających na celu ochronę i odbudowę wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury, prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze, w ramach poddziałania 2.3.3 efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recyrkulacji minimalizujące zużycie wody, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. j rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.
Kto może składać wnioski
Wnioski o dofinansowanie może składać:

1) uprawniony do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168) lub

2) podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie

 - który wywiązuje się z obowiązków statystycznych określonych w przepisach o statystyce publicznej w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb, lub

3) posiadaczowi gruntów – w przypadku gdy operacja dotyczy budowy nowego obiektu chowu lub hodowli ryb.

W przypadku gdy operacja dotyczy obiektu chowu lub hodowli będącego przedmiotem współposiadania, pomoc przyznaje się łącznie wszystkim współposiadaczom albo jednemu ze współposiadaczy, na którego pozostali współposiadacze wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji w obiekcie będącym przedmiotem współposiadania.

W przypadku  gdy  o przyznanie  pomocy  ubiegają  się wspólnicy spółki cywilnej, pomoc przyznaje się wszystkim wspólnikom łącznie albo jednemu ze wspólników, na którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji.
Kiedy można złożyć wniosek
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. włącznie.
Sposób składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie na jeden obiekt chowu lub hodowli ryb.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 65 000 000 złotych.
Kryteria wyboru operacji
Kryterium wyboru operacji do oceny stanowi suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria, które jako wnioskodawca wskazują Państwo we wniosku o dofinansowanie. Punkty są przyznawane w następujący sposób:

Grupa 1 – operacje prowadzące do wzrostu produkcji w akwakulturze w zakresie określonym w art. 48 ust. 1 lit. j rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014

1. Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 20 pkt):
  • zaawansowane – prawomocna decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę lub jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana – 20 pkt;
  • średniozaawansowane – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzja o warunkach zabudowy lub ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) – 15 pkt;
  • początkowe – koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności – 10 pkt;
  • operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę – 20 pkt.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!