Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie” w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1
Na co można składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji, o których mowa w art. 76 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014, polegających na opracowaniu, zakupie i instalacji podzespołów, w tym sprzętu i oprogramowania komputerowego,  niezbędnych  do  zapewnienia  transmisji danych od podmiotów zajmujących się połowami i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa do odpowiednich organów państw członkowskich i Unii, w tym niezbędnych podzespołów do systemów elektronicznej rejestracji i elektronicznego   raportowania (ERS), systemów monitorowania statków (VMS) oraz systemów automatycznej identyfikacji (AIS) stosowanych na potrzeby kontroli.
 
Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie może składać minister właściwy do spraw rybołówstwa oraz Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 28 kwietnia 2021 r. do dnia  11 maja 2021 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 2 300 000,00 złotych.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: