Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1 "Plany produkcji i obrotu"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1 „Plany produkcji i obrotu”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1
Na co można składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 5.1 „Plany produkcji i obrotu” składa się na przygotowanie i wdrażanie planów produkcji i obrotu na rok 2021.
 
Kto może składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie mogą składać uznane organizacje producentów ryb lub ich związki.
 
Kiedy można złożyć wniosek
 
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 15 kwietnia 2021 r. włącznie.
 
Sposób składania wniosków
 
Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Jednocześnie za miejsce realizacji operacji uznaje się siedzibę wnioskodawcy. Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
 
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 31 160 948,57 złotych.
 
Kryteria wyboru operacji
 
Na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie Agencja sporządza listę wniosków o dofinansowanie do oceny w odniesieniu do operacji realizowanej w ramach ww. działania na podstawie kolejności złożenia wniosków o dofinansowanie.
 
Niezbędne dokumenty
 
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-51-plany-produkcji-i-obrotu.  

Inne ważne informacje

 
Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.
 
Opis promocji operacji
 
We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych planowanych dla operacji (w tym w zakresie np. oznakowania miejsca realizacji operacji). Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” do pobrania ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
 
W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo do stosowania zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach
 
Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.


Tagi:
źródło: