Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.2 "Dopłaty do składowania"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.2 „Dopłaty do składowania” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.2
Nabór ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży sektora rybactwa i rybołówstwa.
 
Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 5.2 „Dopłaty do składowania” mogą być składane w przypadku, gdy jest to konieczne w związku z epidemią COVID-19, na rekompensaty przyznawane uznanym organizacjom producentów i związkom organizacji producentów, które składują produkty rybołówstwa lub akwakultury wymienione w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1379/2013 lub produkty objęte kodem CN 0302 wymienione w lit. a) załącznika I do tego rozporządzenia, pod warunkiem, że produkty te składuje się zgodnie z art. 30 i 31 tego rozporządzenia oraz pod następującymi warunkami:

a) kwota dopłat do składowania nie przekracza kwoty technicznych i finansowych kosztów działań koniecznych do stabilizacji i składowania danych produktów;

 
b) ilości kwalifikowalne do dopłat do składowania nie przekraczają 25% rocznych ilości danych produktów przeznaczonych do sprzedaży przez organizację producentów;
 
c) wsparcie finansowe przyznawane rocznie nie przekracza 20% średniej rocznej wartości produkcji wprowadzonej do obrotu przez członków organizacji producentów w okresie od 2017 r. do 2019 r. 

Do celów lit. c), jeżeli dany członek organizacji producentów nie wprowadził do obrotu żadnych produktów w okresie od 2017 r. do 2019 r., pod uwagę bierze się średnią roczną wartość produkcji wprowadzonej do obrotu w ciągu pierwszych trzech lat produkcji prowadzonej przez tego członka.

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać uznane organizacje producentów ryb lub ich związki.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia 25 stycznia 2021 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 11 000 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Lista wniosków o dofinansowanie do oceny zostanie sporządzona na podstawie kolejności złożenia wniosków o dofinansowanie.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/program-rybactwo-i-morze-2014-2020 i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/program-po-ryby.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym.


Tagi:
źródło: