Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.1 "Zintegrowany Nadzór Morski"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.1 "Zintegrowany Nadzór Morski". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.1
Na co można składać wnioski
 
Pomoc w ramach działania 6.1 "Zintegrowany Nadzór Morski" przyznaje się na:
  • rozwój współpracy między przedstawicielami nauki, administracji i organizacjami sektora gospodarki morskiej;
  • opracowanie i wdrożenie rozwiązań służących integracji systemów nadzoru morskiego, w tym projektów testowych.
Pomoc w ramach działania Zintegrowany Nadzór Morski przyznaje się na realizację operacji, która otrzymała pozytywną opinię ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.
 
Kto może składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie mogą składać państwowe osoby prawne lub państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, szkoły wyższe oraz jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).
 
Kiedy można złożyć wniosek
 
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 18 kwietnia 2018 r. do dnia 28 maja 2018 r. włącznie.
 
Sposób składania wniosków
 
Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.
 
Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
 
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 1 500 000 złotych.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: