Pomoc związana z wystąpieniem suszy lub powodzi - szkody dotyczące chowu lub hodowli ryb słodkowodnych w stawach rybnych

Od dnia 1.07.2020 r. do dnia 15.07.2020 r. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2019 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Pomoc związana z wystąpieniem suszy lub powodzi - szkody dotyczące chowu lub hodowli ryb słodkowodnych w stawach rybnych
Wnioski należało będzie  składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podatnika podatku rolnego.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie zostało opublikowane na stronie internetowej MRiRW.

Formularz wniosku zostanie wkrótce udostępniony na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi.

Pomoc będzie udzielana podatnikowi podatku rolnego, który:
 • w 2019 roku prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (EP), lub weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii,
 • złożył do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2017 oraz rok 2018, zawierające zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli

Pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury udzielanej na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania  art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Wysokość pomocy dla poszczególnych podatników podatku rolnego ustala się jako iloczyn deklarowanej we wniosku powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni.

Do wniosku o udzielenie pomocy podatnik podatku rolnego będzie zobowiązany dołączyć m.in.:

 
 • zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis (równoważne ze złożeniem zaświadczenia jest wypełnienie we wniosku oświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis),
 • oświadczenie podatnika podatku rolnego ubiegającego się o pomoc o powierzchni stawu zarybionego, na wskazanej we wniosku działce ewidencyjnej,
 • zaświadczenie Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, wydane podatnikowi podatku rolnego ubiegającemu się o pomoc, o złożeniu formularza sprawozdania (RRW–22) zawierającego zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych  urządzeniach służących do chowu lub hodowli za 2017 i 2018 rok, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej;
 • kserokopię:
  • wystawionego przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia stawu zarybionego na obszarze, na którym wystąpiły w 2019 r. susza lub powódź, nakazu płatniczego podatku rolnego za 2019 r. – w przypadku osób fizycznych,
  • deklaracji na podatek rolny na 2019 r. – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!