"Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych”. Ogłoszenie dotyczy operacji, o których mowa w art. 29 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w ramach Priorytetu. 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Na co można składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie w ramach powyższego działania można składać na realizację następujących operacji, o których mowa w art. 29 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia nr 508/2014:
  • tworzenie sieci kontaktów i wymianę doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między zainteresowanymi stronami, także między organizacjami promującymi równość szans dla mężczyzn i kobiet, propagowanie roli kobiet w społecznościach rybackich i propagowanie niedostatecznie reprezentowanych grup biorących udział w łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym lub połowach ręcznych;
  • dialog społeczny na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym lub lokalnym, z udziałem rybaków, partnerów społecznych i innych odpowiednich zainteresowanych stron.
Kto może składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie na realizację operacji w ramach powyższego zakresu mogą składać:
  • Uznana organizacja producentów ryb lub uznany związek organizacji producentów ryb, lub organizacja międzybranżowa, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, lub inna organizacja rybacka realizująca statutowe zadania w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego,
  • Lokalna grupa działania, o której mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320,  z późn. zm.),
  • Szkoła wyższa kształcąca w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego lub prowadząca badania naukowe z zakresu rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub ochrony i rozwoju żywych zasobów wód lub pracy na statkach rybackich,
  • Szkoła ponadpodstawowa w rozumieniu przepisów prawa oświatowego kształcąca w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub pracy na statkach rybackich,
  • Placówka kształcenia praktycznego lub ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub pracy na statkach rybackich,
  • Armator statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne,
  • Posiadacz rybackich narzędzi i urządzeń połowowych używanych do połowu ryb w obwodzie rybackim zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym,
  • Małżonek albo partner życiowy podmiotu, o którym mowa w pkt 6 i 7.
Kiedy można złożyć wniosek
 
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 29 marca 2021 r. włącznie.
 
Sposób składania wniosków
 
Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041).

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: