Uwaga dostawcy "Programu dla szkół" - dalsze informacje

Wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020.

Uwaga dostawcy
W celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem zwanej dalej „COVID-19”, zostały nałożone ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, a w konsekwencji ich czasowe zamknięcie. Wobec tego ciągłość realizacji mechanizmu „Program dla szkół” w roku szkolnym 2019/2020 została przerwana z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju. Zaistniała sytuacja jest konsekwencją środka podjętego w interesie publicznym i jest przypadkiem „siły wyższej”.

Mając na uwadze wstrzymanie realizacji „Programu dla szkół” z powodu „COVID-19” poniżej znajdują się wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/zatwierdzonych szkół podstawowych, zwanych dalej: Dostawcami.

1. Dostawcy oraz szkoły podstawowe mający zawarte umowy nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw oraz mleka powinni podjąć starania w kierunku zmiany treści tych umów, tak aby zobowiązania stron zostały zawieszone na okres, o którym mowa w § 2 ust. 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410).

2. Dostawcy biorący udział w „Programie dla szkół” powinni wstrzymać się z zakupami produktów wymaganych do realizacji tego Programu w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3. Dostawcy, którzy przekazali do Oddziałów Terenowych KOWR właściwych ze względu na siedzibę dostawcy, stany magazynowe oraz harmonogramy dostaw produktów przewidzianych na realizację tego działania w okresie od dnia 12 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020r. mogliby ubiegać się o pomoc z tytułu wystąpienia „siły wyższej”, o ile nie sprzedali tych produktów.

4. Dostawcy, którym nie udało się dostarczyć produktów zakupionych w celu realizacji dostaw w ramach „Programu dla szkół”, a termin ich ważności nie upłynął, powinni podjąć starania aby produkty te nieodpłatnie przekazać do:

• jednostek organizacyjnych, których rejestr prowadzi Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz chmielu (Dz. U. z 2019 r. poz. 935), które dodatkowo są organizacjami pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909),

• szpitali w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295),

•  służb mundurowych, np. wojsko, policja itp.

5. Dostawcy, zobowiązani są do zagwarantowania jakości przekazywanych produktów do podmiotów wskazanych w pkt 4 oraz przekazania informacji dla odbiorcy, że:

a. przekazane produkty nie mogą być sprzedane a jedynie wykorzystane na cele bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością, z wyjątkiem działalności gospodarczej,

b. przekazane produkty zostały zakupione na potrzeby „Programu dla szkół” i w celu przeciwdziałaniu marnotrawieniu dobrej jakościowo żywności są nieodpłatnie przekazywane do odbiorców,

c. odbiorca każdorazowo powinien sprawdzić ilość i jakość dostarczonych produktów oraz powinien odmówić przyjęcia produktów, gdy dostarczone owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne nie spełniają wymagań jakościowych lub ich wygląd/zapach budzą jakiekolwiek wątpliwości dotyczące świeżości i przydatności do spożycia. W takim przypadku odbiorca ma obowiązek odmówić przyjęcia takich produktów i nie potwierdzać odbioru na dokumentach towarzyszących dostawie, a także zgłosić taką sytuację do dostawcy oraz właściwego Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR,

d. odbiorca produktów zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że otrzymane produkty będą przeznaczone na cele związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością, z wyjątkiem działalności gospodarczej, oraz że nie staną się przedmiotem odsprzedaży.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!