Uwaga! Zniszczone przez powódź gospodarstwa odbudowane ze środków PROW 2007 - 2013 muszą być ubezpieczone

ARiMR przypomina, że rolnicy, którzy zostali poszkodowani przez powódź i na odbudowę swoich zniszczonych gospodarstw otrzymali pomoc finansową z działania Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych PROW 2007-2013, muszą ubezpieczyć zrealizowane w ten sposób inwestycje.

Uwaga! Zniszczone przez powódź gospodarstwa odbudowane ze środków PROW 2007 - 2013 muszą być ubezpieczone

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy rolnik, który podpisał z ARiMR umowę o przyznanie pomocy z tego działania, jest zobowiązany do ubezpieczenia inwestycji zrealizowanej w ramach otrzymanego wsparcia. Ubezpieczenie to musi obejmować ochronę zrealizowanego przedsięwzięcia przed powodzią lub obsunięciami ziemi przez pięć lat liczonych od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy.


W zależności od rodzaju operacji obowiązek ubezpieczenia wynikający z przepisów rozporządzenia MRiRW z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych należy odczytywać w następujący sposób:

  • w odniesieniu do operacji obejmujących zakup i posadzenie materiału roślinnego w celu odtworzenia sadu lub plantacji wieloletniej, beneficjent działania 126, który pobierał płatności bezpośrednie, musi ubezpieczyć cały obszar sadu czy plantacji wieloletniej będący przedmiotem zrealizowanej inwestycji. Wśród ryzyk związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem, wymienione w rozporządzeniu przepisy o ubezpieczeniach obowiązkowych upraw rolnych i zwierząt, nie wskazują obsunięcia się ziemi, dlatego też beneficjenci działania 126 zobowiązani są zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw jedynie od wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź;
  • na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich inwentarz żywy nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu. W związku z tym obowiązek ubezpieczenia, o którym mowa w przepisach rozporządzenia MRiRW dotyczącego działania 126, nie dotyczy operacji polegających na zakupie zwierząt gospodarskich;
  • w odniesieniu do budynków rolniczych, które powstały w wyniku zrealizowanej przez rolnika inwestycji (w tym także remontu i przebudowy) sfinansowanej z działania 126, na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych konieczne jest zawarcie umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. W związku z tym beneficjent działania 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych, który zrealizował inwestycję budowlaną, zobowiązany jest wypełnić warunki umowy zawartej z ARiMR w zakresie ubezpieczenia takiej inwestycji;
  • w odniesieniu do maszyn i urządzeń rolniczych beneficjenci działania 126 nabywający tego rodzaju sprzęt nie są zobowiązani umową przyznania pomocy zawieraną z ARiMR do ubezpieczenia tego mienia, gdyż na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych obowiązkowym ubezpieczeniem w zakresie szkód powstałych w związku z ruchem pojazdu objęte są jedynie pojazdy mechaniczne (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych), a ubezpieczenie to nie stanowi ochrony ubezpieczeniowej od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez zdarzenia losowe.
Źródło: http://www.arimr.gov.pl/


Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!